بهزاد را فراتر از پارلمان حمایت کنیم!

 عبدالعظیم احمدی

در جریان بیشتر از دوسال گذشته در مبارزات جنبش روشنایی کمتر هزاره ی را پیدا میتوانیم که بی تفاوت بوده باشد و همراه با شورای عالی مردمی جنبش روشنایی علیه تبعیض صدایش را بلند نکرده باشد, من هم از جمله کسانی هستم که به اندازه ی توانم در موارد مختلف با این جریان بزرگ عدالتخواهی همگام و همکار بوده ام و تقریبا همه اعضایی شورای عالی را از نزدیک دیده ام و با همه ی شان آشنایی دارم. سال پار که کابل بودم در حاشیه های افتتاح موسسه ی فانوس با عزیزان شورای عالی دید و بازدید داشتم برایم شگفت انگیز بود اما ویژگی های شخصی هریک از عالی جنابان را نیز دیدم.

با حفظ حرمت به همه کاندیداتوران محترم و به خصوص اعضای محترم شورای عالی جنبش روشنایی من حمایت خودرا از احمد بهزاد اعلام میکنم. بهزاد را شاخص ترین فرد نه تنها در میان اعضایی شورای عالی بلکه در میان سیاستگران کنونی هزاره ها یافتم. حوصله مندی, ایستادگی, پایمردی و مقاومت را که بهزاد به نمایش گذاشته هیچ یکی از سیاست مداران کنونی جامعه ما ندارند. او به معنی واقعی کلمه شاگرد مکتب مزاری بزرگ است. از انتشار گزارش مالی گرفته تا ایستادگی اش برای براورده شدن آرمان های شهدای روشنایی نشانگر پایبندی اش بر تعهداتی هست که به مردمش و به خون شهدا بسته است. او شجاع است و صریح ترین موضع گیری هارا در مقابل تبعیض گران و معامله گران داشته است, در عین حال بیشترین حوصله مندی را در مقابل مردمش از خود به نمایش گذاشته است. او را حمایت کنیم که راه واقعی شهید مزاری را دنبال میکند

از همه عزیزان که در حوزه ی کابل در انتخابات شرکت میکنند خواهش میکنم که رای تان را برای بهزاد بدهید تا کمر جریان عدالتخواهی را بیشتر از پیش محکم تر بسته کنیم.