بامیان نیوزسایت بامیان نیوز، به هیچ سازمان، تشکیلات و انجمن سیاسی، اجتماعی تعلق نداشته" بلکه یک سایت فرهنگی است. اما به زبان فارسی، مطالب انتقادی، سیاسی، اجماعی، ادبی و فرهنگی، نشر و بازتاب می دهد. مدیریت سایت، در قبال نشر مطالب، نظرات نویسندگان هیچ گونه مسؤولیت ندارد و مسؤولیت هرنبشته و مقاله به عهده نویسندهٔ آن خواهد بود.

هدف اساسی بامیان نیوز اگاهی دادن به جامعه و بازتاب دادن نظرات فرهیختگان اهل دانش و قلم و ترویج زبان فارسی، در میان فارسی زبانان خارخ از افغانستان است، البته با در نظر داشت ارزش های فرهنگی جوامع مدرن، دموکراتیک و عدالت محور است.

عنوانی که انتخاب شده ، «بامیان نیوز» است. این نام باز تاب دهنده ای نام تاریخی بخش از جغرافیای کنونی هزارستان و خراسان بزرگ است. مضاعف بر آن، این عنوان نه تنها بار تاریخی دارد، بلکه بار فرهنگی و هنری ژرفی آن، نیز مطمح نظر بوده است. کهزاد (۱۳۴۶، ص. ۲۲۲) بامیان را ازجمله عجائب هفتگانه افغانستان می داند: بامیان، بند امیر، استوپه هیبک، منار جام، تاق بست، رواق مسجد خواجه محمد پارسا و گازرگا.

بامیان روزگارانی مهد تمدن بودایی بوده و یکی از تفرجگاه تابستانی، زایران بودایی و تاجران جاده ابرشم بوده است. ساکنان بومی این سرزمین -هزاره ها - در خلق کردن آثار گران بهای هنری و حک کردن دو تندیس عظیم بودا -سلسال و شاه مامه-، شهرت جهانی داشتند. نیاکان هزاره توانسته بودند، با تراشیدن پیکرها و تندیس های بودا، در دل صخره های بامیان، توجه هزاران زایر بودایی، جهان گردان، تاجران هندی، چینایی، و کوریایی و... را به این خطه زیبا جلب کنند و از لحاظ صنعت توریستی عایداتی بدست آورده و کمایی کنند. با تأسف باید گفت این دو تندیس عظیم بودا توسط طالبان فرو ریختند. وانگیزه اصلی تخریب این اثرهای شگرف هنری، در واقع تاریخ زدادی بومیان و ساکنان اصلی این سرزمین بوده است. بامیان برای مردم هزارستان، نه تنها مرکز و و جایگاه و یک عنوان نمادین است؛ بلکه سرزمین مقدس، محور تجمع و بود و باش نیکان متمدن این سرزمین با شگفت های طبیعی چون سرخ در، قله شاه فولادی و بند امیر نیز بوده است.
آنچه گفته آمد، انگیزه اساسی انتخاب عنوان «بامیان نیوز» را بر می ساخته است.