اعلامیه عدالت خواهان هزاره های اسماعیله


هموطنان شرافتمند !
خواهران ، عزيزان ،برادران جامعه اسماعيليه !

هزاره هاى اسماعيليه افغانستان از ساليان بيشمار بدين سودر كنار همه مظالم و نابرابرى هاى اجتماعى ،سياسى ،اتنيكى با ظلم ،تعدى ، فشار ، تحقير تا سر حد انقياد وبردگى وكشتار از سوى خانواده سيد منصور نادرى كيانى مواجه بوده اند٠

 

جامعه هزاره اسماعيليه ، در بيداد سراى اين همه سالها ،جوانان ،تحصيل يافتگان و نخبگان زيادى را در نتيجه كشتار هاو ترور هاى انفرادى و زنجيره اى از دست داده است.
بهار سال گذشته ،شخصيت محترم و ازاده جامعه ، شهيد حسن على (مشهور به ريئس حسن ) توسط گروه بنا " فداييان سيد منصور" بعد از يك حمله ناكام قبلى با هجوم شبانه بخانه اش به وضع فجيع و غير انسانى در برابر اعضای خانواده به شهادت رسيد٠
جامعه هزاره هاى اسماعيليه براى توقف ترور ها و كشتار هاى بلا وقفه مردم وبراى به عدالت كشانيدن مجرمان و قاتلان فرزندان و برادران شان وارد پروسه داد خواهى گشت ، صداى دادخواهى شان را از مرز هاى ملى بيرون تا محاكم بين المللى جرايم جنائي و٠٠٠نيز رسانيدند كه تا هنوز روند قضايى ان پرونده ها تحت بررسى و تحقيق محكه در شهر هاگ قرار دارد٠

امروز ٣١ حمل سال ١٣٩٧ ،جناب سيد ألفت نادرى ،فرزند سيد منصور نادرى طى كنفرانس مطبوعاتى كنار خانواده هاى دادخواهان قرار گرفت و يكبار دیگر پرده از جنايات هولناك ،دسايس و قتل هاى بيشمار مردم اسماعيليه و حتا غير اسماعيليان ولايت بغلان توسط خانواده پدر برداشت و با قاطعيت به داد خواست و داعيه خانواده هاى كه عزيزان شان از سوى خانواده و گماشتگان اقاى سيد منصور نادرى ترور و كشته شده اند ، صحه گذاشت و حقانيت همه ادعاى هاى دادخواهان هزاره اسماعيليه و ساير اسماعيليان را ثابت نمود٠
دادخواهان هزاره هاى اسماعيليه از دولت وحدت ملى و نهاد هاى عدلى و قضائي كشور كه تا اكنون كاملن در قبال ادعا ها و داد خواست مردم اسماعيليه ساكت و بى تفاوت بوده مصرانه ميخواهد تا با توجه به شواهد و تصديق هاى تازه و انكار نا پذير در كنفرانس خبرى امروز و با پرداختن به دفاع از حان و مال و ناموس شهروندان – وظايف وكلا ،مشاور ارشد ريس جمهور در امور بين الملل ، وزيرامور شهرسازى و مقام بلند پايه در معاونيت اول رياست جمهورى ، كه همه اعضاى خانواده اقاى سيد منصور نادرى اند را براى تامين تحقيق و بررسى عادلانه و به دور از اعمال فشار و سو استفاده انها از نهاد و امكانات دولت ،بلا تاخير به حالت تعليق در اورد٠
دادخواهان هزاره هاى اسماعيليه يكبار ديگر همه وجدان هاى بيدار و همه شخصيت ها و نهاد باورمند به عدالت را فراميخوانند تا با درك وجيبه برادرانه ،وطنى و ملى شان در كنار دادخواهان مظلوم جامعه هزاره هاى اسماعيليه قرار گيرند ٠
دادخواهان هزاره هاى اسماعيليه اقدام شرافتمندانه ، عدالت محور، جوانمردانه و شجاعانه جناب سيد ألفت نادرى را با تمام معنا استقبال نموده ،خواهان همكارى و هميارى اين مرد شرافتمند و با ديانت با حركت داد خواهانه مردم تا اخير ميباشند٠
ستاد سراسرى داد خواهى هزاره هاى اسماعيليه ،همه انكشافات بعدى ا وضاع ، طرح و برنامه هرنوع اقدام تلافى جويانه و انتقام گيرانه از سوى خانواده سيد منصور نادرى ،گماشتگان و "جوخه معروف ترور انها "فداييان سيد منصور" در برابر جناب سيد ألفت نادرى و فعالان جامعه هزاره هاى اسماعيليه را جدن زير نظر دارد و اجازه نخواهد داد تا كوچك ترين اسيبى به انها برسد ٠
دادخواهان هزاره اسماعيليه از همه مردم و به ويژه از جوانان و روشنفكران جامعه هزاره اسماعيليه و همه اسماعيليان افغانستان تمنا دارند تا صفوف شان را بيشتراز پيش فشرده و محكم ساخته در قبال سرنوشت شان هوشيار و اگاه باشند٠ 
٣١ حمل ١٣٩٧

 

https://www.facebook.com/shahwali.chamtoo/posts/644782629186508