فراخوان شورای عالی مردمی به مناسبت سومین سالیاد جاودانگی شهدای جنبش روشنایی


به نام خداوند توانا و دادگر

 

دوم اسد، یاد آور خیزش، پایمردی و ایستادگی مجدد نسل خسته از تبعیض بر سر حقوق برابر شهروندی و نفی تبعیض و ستم از جامعه ماست. آمران و عاملان فاجعه دوم اسد، تلاش کردند با انجام حملات انتحاری و گلوله باری بر تظاهرات مسالمت آمیز جنبش روشنایی و شهید و زخمی کردن حدود ۵۰۰ تن، فضای رعب و وحشت ایجاد کرده و امکان اعتراض علیه ظلم، تبعیض و فساد حاکم بر افغانستان را از شهروندان سلب نمایند. کشتار مردم معترض در رویدادهای بعدی نشان داد که استفاده از تروریزم برای سرکوب عدالتخواهان، برنامه استراتژیک امنیتی حکومت است به گونه ای که در شرایط فعلی، تروریست ها به پاسبانان قابل اعتماد ارگ و سپیدار در برابر هر صدای اعتراضی و عدالتخواهانه شهروندان این سرزمین مبدل گشته اند.
هموطنان آزاده و عدالتخواه! اعضا و فعالین جنبش روشنایی در سراسر جهان!
در شرایط دشوار و ناگواری که سرزمین ما در آتش همدستی تبعیض پیشگان ارگ و سپیدار با تروریست های خون آشام می سوزد، از یک سو ایستادگی و اعتراض در برابر وضعیت موجود، مسولیت شهروندی همه ما است و از سویی دیگر، حاکمیت هزینه اعتراض را به پیمانه کشتار گروهی شهروندان و خلق فاجعه بالا برده است. در چنین وضعیتی است که حضور شما یاران عدالتخواه در جهان آزاد، فرصتی است برای شکستن حصر میلیون ها شهروند کشور و ناکام گذاشتن تبانی تبعیض و تروریزم. 
بنابراین شورای عالی مردمی جنبش روشنایی از همه هموطنان آزاده و عدالتخواه و اعضا و فعالین جنبش روشنایی در سراسر جهان می خواهد که با برپایی گردهمایی های عدالتخواهانه به مناسبت سومین سالیاد فاجعه دوم اسد، ضمن تشریح وضعیت رقت بار موجود در افغانستان نزد جهانیان، اقدامات دادخواهانه خویش را نزد نهادها و مجامع بین المللی سازماندهی کنند. 
جنبش روشنایی مصمم است تا فعالیت های خود را در پرتو مصوبات اولین نشست هم اندیشی جهانی جنبش، در داخل و خارج از کشور انسجام بخشیده و مبارزات مدنی خویش را تا تحقق مطالبات عدالتخواهانه مردم ادامه دهد.


شورای عالی مردمی جنبش روشنایی


کابل- 17 سرطان 1398