بامیان نیوز: روز سه‌شنبه مورخ ۲۵ جون ۲۰۱۹، همایش و نشست بزرگی با حضور هزاران نفر از ساکنان کابل، که در واقع همه خسته از تبعیض، بی‌عدالتی‌ اجتماعی و ناامنی هستند با فراخوان شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ورزشگاه غازی در شهر کابل برگزارشد.

 

حنیف اتمر که یکی از نامزدان ریاست جمهوری از تیم انتخاباتی «صلح و اعتدال» است و در گذشته مشاور امنیت ملی اشرف غنی احمد زی بود و در تراژدی خونین دوم اسد جنبش روشنایی که در حدود ۸۷ تن شهید و ۴۰۰ نفر زخمی داشت و دیگر ناامنی‌های انتحاری خود متهم است، سخنران اول این همایش  بود. وی  ابراز داشت که «محمد اشرف غنی احمدزی با کنار نرفتن از قدرت، قانون اساسی را زیرپا و به آن اهانت کرده است؛ قانون اساسی که وی خود در روز تحویل گرفتن قدرت سیاسی به آن سوگند یاد کرده بود». در متن قطعنامه‌ نیز ادامه حکومت اشرف غنی احمدزی غیر قانونی خوانده شده است و متن کامل قطعنامه قرار ذیل است:

 

قطعنامه همایش بزرگ مردمی شورای نامزدان ریاست جمهوری در اعتراض به ادامه فراقانونی معیاد کار ریاست جمهوری سه شنبه، ٥ سرطان ١٣٩٨ مصادف با ٢٤ جون ٢٠١٩

 

شورای نامزدان ریاست جمهوری، امروز مورخ ٥ سرطان ١٣٩٨، همایش بزرگ مردمی را در اعتراض به تمدید روند کار رییس جمهور اسبق، محمد اشرف غنی، که در تضاد با نصوص صریح قانون اساسی کشور قرار دارد، در استدیوم ورزشی کابل برگزار نمود. برگزار کنندگان این همایش مردمی با استناد به مندرجات قانون اساسی کشور در زمینه، قطعنامه ذیل را با اتفاق آرا تصویب و صادر نمودند:

از آنجایی‌که معیاد کار رییس جمهور اسبق بر اساس مواد صریح مندرج قانون اساسی کشور قبل براین به‌تاریخ اول جوزای سال روان ١٣٩٨ رسما خاتمه یافته است، با وقوف کامل از این حقیقت که حکم تمدید معیاد کار رییس جهمهور اسبق موجب نقص احکام صریح مندرج قانون اساسی کشور گردیده و بالاثر باعث پدید آمدن بحران قانون اساسی شده است، با آگاهی به این امر که رییس جمهور اسبق با عدم تمکین به دستورات مندرج قانون اساسی و سؤ استفاده از خلای قانونی موجود، پیوسته درصدد سو استفاده از صلاحیت های وظیفه‌وی خویش در زمینه عزل و نصب مقامات ارشد اداری، سیاسی، نظامی و امنیتی و جابجایی سلیقوی کارمندان دولتی می‌باشد، با تمسک به این حقیقت که رییس جمهور اسبق با احتراز از تطبیق احکام و نصوص قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور، منابع پولی و مالی دولت را در راستای کمپاین انتخاباتی خویش به مصرف می‌رساند، با فهم اینکه رییس جمهور اسبق با توصل به مداخلات مستمر و نقض استقلال حیثیت حقوقی و کاری کمیسیون‌های انتخاباتی ، در صدد اعمال نفوذ در روند کار و فعالیت‌های آن مراجع به منظور تاثیر گذاری بر نحوه تدویر و نتایج انتخابات آتیه ریاست جمهوری می‌باشد، با اذعان به این حقیقت تلخ که عملکرد ها و سیاست‌های اسفبار رییس جهمور اسبق باعث افتراق و پراگندگی و ایجاد شگاف عمیق در امر وحدت ملی مردم افغانستان گردیده است، با در نظرداشت اینکه رییس جمهور اسبق با نوع موضع‌گیری های غیر سازنده که متاثر از نیت تداوم قدرت سیاسی می‌باشد، باعث تضعیف پروسه در حال انکشاف صلح شده است؛

یک – با ترکیذ به احکام صریح قانون اساسی کشور، از رییس جهمور اسبق می‌خواهیم تا در زود ترین فرصت ممکن از پست ریاست جمهوری کشور کنار رود؛

دو – به‌منظور تحقق اصول عدالت و بی‌طرفی، از رییس جمهور اسبق می‌طلبیم تا در صورت استمرار کار منحیث رییس جمهور سرپرست، از کاندیداتوری خویش و نیت اشتراک در انتخابات مجوزه ریاست جمهوری منصرف شود؛

سه – به‌منظور جلوگیری از ادامه سؤ استفاده از صلاحیتهای وظیفه‌وی توسط رییس جمهور اسبق، خواهان آنیم تا ضمن ایجاد یک میکانیزم قابل قبول برای کاندیدا های ریاست جمهوری غرض نظارت بر اعمال و رویکرد های حکومت، بر همه ابعاد صلاحیت‌های اجرایی رییس جمهور سرپرست هرچه زودتر محدودیت های عملی اعمال گردد؛

چهار – به مقصد جلوگیری از ادامه سو استفاده از منابع پولی و مالی و سایر امکانات دولتی و ملی در راستای کمپاین انتخاباتی، مصرانه تقاضا داریم تا هرچه زودتر بر حدود صلاحیت‌های موجود و طرق دسترسی رییس جمهور اسبق به منابع پولی و مالی دولتی و ملی، و همچنان اشراف بر قرارداد ها و پروژه های دولتی و ملی، محدودیت و تعذیرات عملی و موثر وضع گردد؛

پنج – ما خواستار لغو فوری تمام تصامیم نامشروع رییس جمهور اسبق از زمان اعلان تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در مورد عزل و نصب اراکین دولتی که بر اساس ملاحظات سیاسی انتخاباتی صورت گرفته، و همچنان قرارداد های تدارکاتی دولتی که بصورت غیر قانونی به منابع واحد و اشخاص مشکوک سپرده شده اند، می‌باشیم؛

شش – بمنظور جلوگیری از صدمه به استقلال، اعتبار و حیثیت حقوقی کمیسیون‌های انتخاباتی و ممانعت از سلب اعتماد جمعی مردم افغانستان نسبت به روند دموکراسی و جایگاه نظام مردم سالار در کشور، متقاضی آنیم تا رییس جمهور اسبق هر چه زودتر از مداخلات غیر موجه در امور کاری و فعالیتهای تخصصی کمیسیون‌های انتخاباتی کشور دست بردارد؛

هفت – با نیت ایجاد شفافیت لازم در عملکرد، رفع نواقص و کاستی ها و تضمین موفقیت کمیسیون‌های انتخاباتی، خواهان آنیم تا هر چه عاجلتر اقدامات مقتضی در راستای انجام اصلاحات انتخاباتی صورت پذیرد؛

هشت – به‌منظور حراست، تقویت و تحکیم اصل وحدت ملی و روحیه تساند و همبستگی ملی مردم افغانستان، از رییس جمهور اسبق مصرانه تقاضا می‌نماییم تا هر چه عاجلتر با ترکیذ به مشارکت ملی و حفظ وحدت ملی مردم افغانستان، به سیاست‌ها و رویکرد های غیر سازنده در زمینه که باعث تشدید نفاق و صدمه به اصل وحدت ملی مردم افغانستان می‌گردد، خاتمه بخشد؛

نه – با اعتقاد عمیق به اینکه نیل به مامول صلح با عزت و پایدار در کشور خواسته اکثریت قاطع مردم افغانستان را تشکیل داده، و این مامول تنها از طریق مذاکره و تفاهم بین الافغانی تامین شده می‌تواند، ما تعهد و حمایت بیدریغ خویشرا از هر تلاش معتبر و موثر در این زمینه اعلام می‌نماییم. ما از رییس جمهور اسبق مصرانه می‌طلبیم تا با درک نیاز مبرم و تاریخی مردم و جامعه ما به تامین صلح و ثبات واقعی در کشور، بر مواضع و سیاست‌های مغایر مصلحت ملی جاری خویش در این زمینه، هر چه عاجلتر نقطه پایان گذارد.

ومن الله توقیق خاتمه