«حق خواستن به معنی دشمنی با کسی نیست. ما معتقد هستیم در اینجا مسأله افغانستان وقتی حل می‌شود که مردم و احزاب همدیگرا تحمل بکند، در صدد حذف یکدیگر نباشند. چه از نگاه اقوام چه از نگاه احزاب، چه از نگاه مذاهب...»   شهید عبدالعلی مزاری

گزارش ها

گروه تروریستی‌ طالبان نه تنها به صلح متعهد نبوده، بلکه با رویکرد جدید در استراتژی جنگی شان، بیشتر به جنگ‌های سکتاریستی و مذهبی در شمال افغانستان روی آورده‌اند. طبق آخرین گزارش از میدان های نبرد دفاع و مردمی...
 تهاجم طالبان تروریست، بالای مناطق دالان، السوالی شولگره، عبدلگان و امرخ السوالی زاری مربوط ولایت بلخ برمبنای گزارش واصله از یک منبع موثق از افغانستان، طالبان در صفحات شمال، هدفمندانه مناطق مردم هزاره را مورد حمله قرار داده...

سیاست وحکومت

  «شهید وحدت ملی، مرد صلح دوست بود و همیشه می گفت: هیچ قومی بر قوم دیگری برتری ندارد. می خواست همه اقوام عزت مند افغانستان، یک ملت باشند و دارای حقوق مساوی.     بابه مزاری شهید، بدون اینکه به آرمان خود...
  بنام خـداونـد جان خـرد بـیـانـیـه تـیم بـیرون مـرزی« کنگره ملی هزاره» در ارتـباط با حـمـله انـتحاری فاجـعـه بار در بامیان، ۲۴ نوامبر۲۰۲۰ بامیان تاهنوز از جمله ولایت‌های به نسبت امن به شما ر می‌رفت. امنیت، باعث شده بود که این ولایت رو به...