احد بهادری

اشرف‌غنی از دستگیر و کشته نشدن علی‌پور زخم‌خورده است و احساس حقارت می‌کنند، به همین دلیل دیر یا زود برای دستگیری و یا حذف علی‌پور دوباره اقدام خواهد کرد.
اشرف‌غنی نشان داده است که در سرکوب گروه‌ها و شخصیت های مؤثر غیر پشتونی که آرامش قبیله‌ای‌اش را برهم بزنند، بی‌رحم، دیوانه‌خو، خشن و لجوج است.
قیصاری را زندانی کرد، جنرال دوستم را از ترکیه آورد تا شورش شمال را خاموش کند و بعد معلوم نیست در کجا در حصر خانگی‌اش انداخته است. اشرف‌غنی تنها دو روز پس از مصاحبه‌ی عطا محمد نور که گفته بود:«در سه‌روز می‌تواند ارگ را تصرف کند»، مزار رفت دو شب و دو روز در همسایگی عطا محمد نور هر طور که دلش خواست مانور داد و گفت: «به یک دزد اجازه نمی‌دهم که امنیت بلخ را خراب کند».


اشرف‌غنی در مزار مستقیم و غیر مستقیم به عطا‌محمد نور پیام داد که نیاز نیست کابل بیایی و در ارگ زورآزمایی کنی، من در شهر خودت و در مرکز امپراطوری خودت میایم تا ببینم چی‌کار می‌توانی بکنی.
با این حال؛ درست است که اشرف‌غنی در اقدام علیه اقوام غیر‌پشتون بی‌پروا و دیوانه‌وار عمل می‌کند، اما این کار را هرگز بدون محاسبه‌ی پیامد‌های آن انجام نمی‌دهد. این‌گونه نبوده‌است که دستور دستگیری و حذف علی‌پور را صادر کرده باشد اما عکس‌العمل هزاره ها را محاسبه نکرده باشد، او اطمینان داشته‌است که در دستگیری و حذف علی‌پور، مزدوران و مزدبگیران استاد، داکتر، رهبر و جنرال هزاره‌اش یا هم‌دست او هستند و یا با سکوت تاییدش می‌کنند و یا با نشر اعلامیه‌ای هم از آخور اشرف‌غنی می‌خورند و هم از توبره‌ی هزاره‌ها.
او اطمینان داشته‌است که هزاره‌ها تظاهرات خواهند کرد و چند روز تمام صفحه‌های فیسبوک پر از داستان علی‌پور خواهند‌شد.
بنا براین در صورت اقدام بعدی علیه علی‌پور، شاید طبق محاسبه‌ی اشرف‌غنی عکس العمل هزاره ها پس از دستگیری یا حذف علی‌پور این‌گونه خواهد بود:

۱- در شبکه های اجتماعی و مخصوصن فیس‌بوک انفجاری از محکومیت و دشنام علیه اشرف غنی به راه خواهد افتید، شاعران در وصف علی‌پور شعر خواهند گفت، نویسندگان خواهند نوشت و هزاران متن تولید خواهد شد و شاید توفان تویتری به راه خواهد افتاد.

۲- تظاهرات هزاره ها در کابل نا‌ممکن است، اما در بامیان، دایکندی و ولسوالی های هزارستان هزاران نفر تظاهرات خواهند کرد، در این صورت توسط خود والی‌ و ولسوال هزاره سرکوب خواهند شد و اگر سرکوب هم نشوند دو سه روزی دوام خواهند داد و در نهایت خسته شده بر‌می‌گردند به زندگی روزمره‌ی خود.
تظاهرات در مناطق روستایی توجه هیچ خبرگزاری را نیز جلب نخواهد کرد.

۳- نماینده های هزاره در پارلمان سخنرانی های شیوا و تند و آتشین علیه حکومت ایراد و در فیسبوک های خود بازنشر خواهند کرد، با عقده در گلو حرف خواهند زد و ده ها پند و اندرز با استناد به آیات قرآن بیان خواهند کرد که این کار اسلامی و انسانی نیست.

۴- مدعیان رهبری هزاره فقط اعلامیه صادر خواهند کرد، در حالی‌که اگر در خلوت بر سر یک بسته‌ی مادی و یا بر سر چند چوکی و مقام با اشرف غنی به توافق برسند، خود این‌ها زمینه دستگیری علی‌پور را فراهم خواهند کرد، مگر این «گرگ های چوچه‌خور» فرماندهان بزرگ‌تر از علی‌پور را سر به نیست نکرده‌اند؟

۵- تعدادی از استاد، داکتر و جنرال هزاره که مزدور و مامور اشرف غنی و از مردار‌خواران دستارخوان او هستند نمی‌توانند با اشرف‌غنی هم‌نظر و همکار نباشند، اشرف‌غنی به هیچ استاد، داکتر و جنرال هزاره مفت معاش و مقام نمی‌دهد. اشرف‌غنی در اطراف خود فقط هزاره‌ی مزدور و حرف شنو را جای می‌دهد که برای مقام و پول همه‌ی حیثیت شخصی و قومی خود را حراج کند.

با توجه به عکس‌العمل‌های احتمالی هزاره‌ها که ذکر شد، اشرف‌عنی ذره‌ای تردید در دستگیری و حذف علی‌پور نخواهد کرد، چون این عکس‌العمل ها هیچ‌گونه هزینه‌ای را برای اشرف‌غنی و حکومتش به همراه نخواهند داشت و او نشان داده‌است که به اندازه‌ی یک پیشقل به این‌گونه اعتراض ها و عکس‌العمل ها بها نمی‌دهد.

بنا براین اگر هزاره‌ها مصمم هستند که علی‌پور را تنها نگذارند و حمایت‌اش کنند باید قیمت و هزینه‌ی دستگیری و حذف علی‌پور را همین حالا برای حکومت مشخص کنند و برای عملی ساختن آن از همین حالا برنامه‌ریزی کنند، این قیمت و هزینه باید آن‌قدر سنگین باشد که در حساب و کتاب اشرف‌غنی قابل اعتنا باشد تا او را از تصمیم‌اش منصرف سازد.
علی‌پور حالا نماد غرور و حیثیت هزاره‌ها شده است و در صورتی‌که هزاره ها همین حالا نتوانند هزینه‌ی سنگین اقدام علیه علی‌پور را برای اشرف‌غنی مشخص کنند باید خود را برای ذلیل و تحقیر شدن بزرگ و تاریخی‌ی دیگر توسط اشرف غنی آماده کنند.
دکنند. دن بزرگ و تاریخی‌ی دیگر توسط اشرف غنی آماده کنند. ی‌ همین حالا برای حکومت مشخص کنند و برای عملی ساختن آن از همین حالا برنامه‌ریزی کنند، این قیمت و هزینه باید آن‌قدر سنگین باشد که در حساب و کتاب اشرف‌غنی قابل اعتنا باشد تا او را از تصمیم‌اش منصرف سازد.
علی‌پور حالا نماد غرور و حیثیت هزاره‌ها شده است و در صورتی‌که هزاره ها همین حالا نتوانند هزینه‌ی سنگین اقدام علیه علی‌پور را برای اشرف‌غنی مشخص کنند باید خود را برای ذلیل و تحقیر شدن بزرگ و تاریخی‌ی دیگر توسط اشرف غنی آماده کنند.