احمدی رشاد

فیر راکت بر تجمع سالیاد شهید وحدت ملی در مصلی شهید مزاری، انگیزه های پنهان و ناخوانده زیاد می تواند داشته باشد. یاد مان نرفته هنگامی که مظاهرات پر افتخار جنبش روشنایی در دوم اسد به خاک و خون کشیده شد، حنیف اتمر ریس شوارای امنیت ملی بود. تعدادی زیادی با اسناد و شواهدی ادعا کردند، که در پشت سناریوی انتحار داعش، شورای امنیت ملی است و از اتمر به عنوان پدر داعش افغانستان یاد شد.

ورق دیگر و صفحه ای عبرت آموز این کتاب خونین، زمانی آشکار و عیان گردید، که اتمر از مقام شورای امنیت استعفا داد و پس از آن به یکباره ارگ قدرت، انتحارها و انفجارهای خونین برای کشتار هزاره ها را متوقف نمود و برای مردم عدالت خواه کشور اینگونه القا نمود که پدر داعش از مقامش برکنار شد و دیگر انفجار داعش نیز متوقف گردید. این القای فتنه انگیز از آن روی صورت گرفت که اتمر خود را رقیب غنی اعلان نمود و رسماً برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام آمادگی نمود. لذا غنی برای اینکه حریف را ضربه فنی کرده باشد، انفجار و انتحار داعش را متوقف نمود تا به مردم بفهماند که پدر داعش حنیف اتمر بود که حال برکنار شده و انفجارها نیز با او تمام شد. فیر راکت و انفجار خونینی دیگری دیروز در مصلی شهید مزاری رقم خورد و عامل پنهان این کشتار کسی نیست جز طرف دیگر این سناریوی خونین تا به جامعه به گونه ای دیگری القا نماید که نه هنوز داعش وجود دارد و با حنیف اتمر از صحنه نرفته و تمام نشده است. گویا عامل انفجارهای داعش کسی و عاملی غیر از حنیف اتمر بوده است که هنوز انفجار و انتحار و کشتار در غیاب او ادامه یافته است.

کشتار بیگناهان برای این سیاستمداران نعش کش و فرومایه، هیچ پدیده ای سوال برانگیزی نمی نماید و آنچنان غرق فساد در قدرت و غارت بیت المال هستند، که به راحتی هزاران انسان را در لحظه ای، قربانی مطامع سیاسی خود میکنند. مردم نیک میدانند که داعش عامل فشار سیاسی در اختیار ارگ قدرت بود و دکمه انتحار با انگشت صاحبان قدرت فشار داده می شد و حال فرق نمی کند یک روزی اتمر آن را مدیریت میکرد و امروز غنی آن را به نفع خود مدیریت میکند. مهم این است که مردم فهمیده اند و آگاه شده اند که عامل تمامی کشتارهای خونین به نام داعش خود ارگ قدرت است و با هر نام و عنوانی که این جنایت رخ میدهد، در پشت این سناریوی خونین، استفاده جوییهای سیاسی عاملین و ستون های خیمه شب بازیهای سیاسی به نام "داعش" است.

عکس: از سایت بی بی سی کاپی شده است.