سردار قلندری 
مقدمه

چند سالی است که با عزیزان شورای سراری هزاره های اهل سنت همکاری دارم و در انتخابات مجلس ملی 97، از رجال برجسته هزاره های سنی کاندید شورا حمایت می کنم و در کابل به جناب پارسایی، بخیر خدا رأی خواهم داد؛ برای این همکاری، همیاری و انتخاب، منطق ها و دلایلی وجود دارند که عبارتند از:

منطق اول: محرومیت
هزاره های اهل سنت، بنابر دلیل های مختلفی بسیار محروم نگه داشته شده اند این محرومیت هم طولانی مدت و هم گسترده و عمیق می باشد؛ اقتصاد بسیار ضعیف دارند، بدتر از هزاره های دوازده امامی، در ساختار دولت کادر ندارند و مهم تر از همه ، در بخش آموزش و تعلیم و تربیه بسیار محرم نگه داشته شده اند، به نوعی که تحصیل یافته های سطح بالاتر که باید جامعه را مدیریت کنند انگشت شمار می باشند، بحث های روابط بین الملل که هیچ قابل ذکر نیست؛ با توجه به وضعیت هزاره های اهل سنت از جنبه های مختلف و داشتن دید انسانی به انسانهای این سرزمین، حمایت هزاره های اهل سنت جدای از بحث قومی، یک وجیبه انسانی برای هر انسان به تمام معنا انسان می باشد و اگر از دید اسلامی هم به موضوع نگریسته شود حمایت هزاره های اهل سنت، اجرایی سازی معنای آیه شریفه (لیقوم الناس بالقسط) می باشد که خداوند کریم می فرمایند ما پیامبران را فرستادیم تا عدل و داد بین مردم برقرار نمایند. در چنین شرایطی که هزاره های دوازده امامی عدالت می خواهند باید عدالت را فقط برای خود نخواهند باید "عدالت برای همه " بخواهند و خود از اولین اجرا کنندگان این تفکر و جریان فکری باشند.


منطق دوم: مبارزه و کنترول دایمی افراطیت مذهبی
شما برای مرض افراطیت مذهبی چه درمانی را در نظر دارید؟
یکی از درمان ها، پیوند زدن مذاهب مختلف به طریقی به یکدیگر می باشد که نتوانند در مقابل هم از افراطیت مذهبی کار بگیرند و در هزاره ها با داشتن سه مذهب مختلف زمینه این درمان فراهم شده است با تقویت و حمایت هزاره های اهل سنت، پیوند مشترک بین هزاره ها آشکار شده و زمینه گفتگو و تعقل و خرد باز خواهد شد و افراطیت به صورت طبیعی نیست و نابود خواهد شد. ( و قل جاء الحق و زهق الباطل)، و بگو ای ییغمبر: زمانی که حق آمد باطل می رود.

خاطرنشان نمایم که هدف از افراطیت، افراطیت، بین تمام مذاهب می باشد از جمله افراطیت مذهبی هزاره های دوازده امامی.

منطق سوم: هزاره ها قدرت بلامنازع
در جلسه بن اول آلمان، جمعیت هزاره ها 20 درصد جمعیت کل کشور در نظر گرفته شد و بر اساس آن قرار شد که منافع در کشور تقسیم شود و آن در حالی بود که هزاره های اهل سنت و هزاره های اساعیلیه در نظر گرفته نشده بود، با تقویت و حمایت هزاره های اهل سنت، حضور واقعی 6 میلیونی آنها محرز و آشکار خواهد شد و کسی نمی تواند آنها را ندیده بگیرید و در صورتی که معادلات قدرت و سیاست همچنان بر بنیاد قومیت پیش برود هزاره ها به یک قدرت بلامنازع تبدیل خواهد شد.
قابل ذکر است که سیاست باید بر بنیاد عقلانیت و انسانیت پیش برود و به گفته استاد دایی فولادی " سیاست انسانی " شود و به بیان دیگر باید حق و حقوق همه در نظر گرفته شود و شایسته های همه اقوام در سیاست گذاری ها، شریک و منافع را تقسیم نمایند تا مشارکت همه به میزان نفوس شان در ساخته شدن وطن جلب شود؛ اما چه می شود کرد، در حال حاضر کسانی که قدرت را در دست دارند به نام قوم برای فامیل و خانواده خود منفعت کسب می نمایند و ما هزاره ها چاره ای نداریم مگر به گفته خدا ( لیس لل انسان الا ما سعی، برای انسان چیزی نیست مگر سعی و تلاشش) تلاش کنیم و تا رسیدن به یک سیاست انسانی، بر جریان واقعی سیاست فعلی مسلط شویم تا بتوانیم سیاست انسانی را برای انسان این سرزمین اجرایی نماییم.

منطق چهارم: مبارزه با تبعیض
اگر هزاره های 12 امامی، به کاندیدهای شورای هزاره های اهل سنت و بالخصوص جناب پارسای رأی ندهند یکی از لایل آن می تواند تبعیض مذهبی باشد که این طیف از هزاره ها به کاندید هزاره سنی به دلیل مذهب متفاوت رأی ندهند؛ و اگر دیگر اقوام به جناب پارسایی و در کل کاندیدهای شورای سراسری هزاره های اهل سنت رأی ندهند به دلیل تبعیض نژادی و قومی می باشد که در تمام حالات، تبعیض غلط و نادرست می باشد؛ اگر هزاره های سنی به جناب پارسایی رأی ندهند به دلیل نبود اعتماد بنفس در میانشان است.
دلایل رأی دادن به کاندید شورای هزاره های اهل سنت:

دلیل اول: انرژی دادن به هویت خواهی هزاره های اهل سنت
با وکیل شدن تعدادی از هزاره های اهل سنت، از آدرس شورای سراسری هزاره های اهل سنت به نام هزاره اهل سنت، هویت خواهی در میان این مردم تقویت خواهد شد و تلاش های آنها برای تثبیت هویت، چند برابر خواهد شد و این بستگی به رأی دادن به کاندیدهای شورای هزاره های اهل سنت دارد.

قابل یاد آوری است که در گذشته هم ازمیان هزاره های اهل سنت اشخاصی وکیل شده بودند ولی آنها در خفی و با هویت غیر، وارد پارلمان شده بودند و همانند زمان هایی که از این مردم برای دیگران به عنوان پیش مرگ جنگ کرده بودند و منافع آن نبردها، برای دیگران می رسید در دنیای سیاست هم آنها برای دیگران و به منافع دیگران غیر از هزاره های اهل سنت در کل می رسید.

دلیل دوم: فرمول (هزاره= شیعه ) غلط می باشد
هزاره ها باید حقیقت و واقعیت وجودی خود را همان رقم که این قوم می باشد نشان دهند، هزاره ها دارای تکثر مذهبی و بیشترین جمعیت این کشور است و این فرمول (هزاره= شیعه ) که در جهت تامین اهداف غیر هزاره ها برای هزاره ها تدوین و اجرایی شده است غلط و غیر واقعی و غیر حقیقی میباشد و با محرز شدن وجود هزاره های سنی این فرمول و این برنامه ریزی مغرضانه از قبل ترتیب شده بود نابود می گردد.

دلیل سوم: تقویت خرد جمعی و کار جمعی
تعدادی از رجال و جوانان آزاده، متعهد، متدین، با درک و درایت و با اعتماد بنفس از هزاره اهل سنت شورای سراسری هزاره های اهل سنت را برای هویت خواهی و مدیریت و تصمیم گیری هزاره های اهل سنت بنیان گذاری کردند و مدت چهار سال تلاش پیگیر کردند و در ادامه روند بسیار خوبی در انتخابات را پیش گرفته اند و تعدادی محدود و مشخص کاندید معرفی کرده اند که چکیده و شیررازه خرد جمعی (Common Wisdom) می باشد؛ عبور از فرد و انجام کار گروهی و تیمی مستاق آیه شریفه( و امرهم شورا بینهم، در امور و انجام کارها بین خود شور و مشورت نمایید) می باشد و خوب است که تفکر جمعی در جامعه تقویت شود.

ختم کلام
در کابل به الحاج غلام سخی پارسایی و درولایت های بغلان، کهندوز، تخار و ولایت بادغیس به کاندید شورای سراسری هزاره های اهل سنت رأی بدهیم.
و من در کابل به پارسایی رأی خواهم داد.
انشاء الله
سردار قلندر