تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۲۵
ساعت: ۹:۴۴

تازه ترين خبر

١. نبرد نيروهاي دلير اردوي ملي و قطعات خاص كوماندو در منطقه پاتو از مربوطات ولسوالي جاغوري كه از ساعت سه بعد از ظهر شروع شده بود، از دو طرف تا ساعات از شب ادامه داشت.
طالبان به سمت پاين پاطو عقب نشيني كرده اند. تعقيب نيروي هاي طالبان توسط سرداران اردوي ملي قريه به قريه ادامه داشته و تاكنون قسمت هاي از اطراف بازار و سمت كاريز از وجود وحشيان طالب پاكسازي شده است. جنگ همين اكنون متوقف است.

 

٢. در خطوط ديگر جنگ، قسمت هاي كوتل كته الغاد، كوه هاي مشرف بر بدره زار و داود و سنگر تسخير نا پذير لومان تغييري نيامده است. نيروهاي اردوي ملي در سنگرها به حالت آماده باش كامل است.

گفتني است نيروهاي كمكي كه جديدا وارد جاغوري شده بود در تمام جبهات و سنگرها براي نبرد با دشمن تقسيم شده اند. در حال حاضر منطقه آرام است.

٣. در گيري در مالستان به صورت پراكنده ادامه داشته و شبانه نيروهاي دشمن به صورت جنگ و گريز حمله هاي پراكنده كرده كه از طرف نيروهاي اردوي ملي دفع شده است. در حال حاضر فيرهاي راه دور وجود دارد اما از فشار جنگ كاسته شده است.