به نام خداوند جان و خرد

اصولنامه کمپاین جهانی

برای حمایت از ساخت ساختمان دایمی دانشگاه( پوهنتون)  ابن سینا

 1. ابن سینا،  بر خلاف بسیاری از دانشگاههای خصوصی دیگر،  یک دانشگاه غیر انتفاعی است و به همین عنوان در وزارت تحصیلات عالی ثبت شده و جواز فعالیت دریافت کرده است. به این ترتیب، یک نهاد خیریه و عام المنفعه محسوب میشود. اسناد مربوط به غیر انتفاعی بودن دانشگاه و تفاوت آن با دنشگاههای انتفاعی و طرز فعالیت آن در ضمیمة شماره یک توضیح داده شده است.
 2. دانشگاه ابن سینا به دلیل ماهیت غیر تجارتی خود و به دلیل اینکه سیاستگزاران اصلی آن نعدادی از چهرههای اکادمیک و فرهنگی و روشن اندیش اند میتواند، نقطه تجمع بزرگ چهرههای توانمند علمی شده و به مرکز بزرگ تولید فکر و اندیشه در کشور تبدیل شود.
 3. ابن سینا به دلیل اینکه سیاستگزاران آن در خط عدالت خواهی بوده اند، یک دانشگاه غیر دولتی با هویت، و رسالتمند است که هدف اش تولید دانش رهایی بخش و انتقادی است.
 4. تولید دانش و اندیشه، و انسجام دانشمندان در چارچوب نظم دانشگاهی در حقیقت تولید قدرت و مشروعیت است و در دنیای جدید از ابزارهای اصلی تغییر، قدرت و مشروعیت به حساب میآیند،  در وجود دانشگاه ابن سینا این ظرفیت هست.
 5. ما به عنوان مردم افغانستان در مجموع و ستمدیدگان به طور خاص در وضعیت ناخوشایند و دشواری قرار داریم و میتوانیم این وضعیت را تغییر دهیم و یکی از راههای موثر فایق آمدن بر وضعیت دشوار خود و در واقع تغییر سرنوشت خویش به دست آوردن قدرت تفکر و تولید فکر انتقادی علمی و دانشگاهی است.
 6. ممکن است باورود طالبان در سیستم حکومت و سیاست وضعیت به لحاظ سیاسی و اشتراک در قدرت بیش از پیش سخت شود، عدالتخواهان باید تا دیر نشده حضور خود را در بخش علمی وفرهنگی غیر دولتی محکم و استوار نمایند که تقویت این حضور بدون تردید برای نجات از حذف تمام عیار لازم و ضرور به نظر میرسد.
 7. ظرفیت نهفته در دانشگاه ابن سینا در صورتی به تمام  و کمال فعال میشود که از تأسیسات یک دانشگاه مدرن برخوردار باشد. در همین راستا مسئولین دانشگاه طرح ایجاد این تأسیسات را که جزئیات آن در (بروشور معرفی پروزه ساختمان دایمی دانشگاه)  به تفصیل توضیح داده شده است، روی دست گرفته و عملا در حال اجراست. لکن نظر به اینکه هزینه ساخت و تجهیز آن در حدود شش ملیون ملیون دالر برآورد میگردد، عملا تأمین آن از توان عواید جاری ابن سینا خارج است و بدون همکاری مردمی در سطح وسیع و گسترده ممکن نیست، و به دلیل ماهیت غیر انتفاعی ابن سینا کمک به آن کمک به یک موسسه عام المنفعه محسوب میشود، جنبه فردی و شخصی پیدا نمیکند.         
 8. کمکها به صورت مستقیم در ساخت تاسیسات دایمی ابنسینا (ساختمان دایمی) هزینه میگردد و تضمین شفافیت و حسابدهی آن، از طرف هیئت موسس و هیئت امنا تضمین میگردد.
 9. اگر در این کمپین موفق شویم،  برای مثال ده هزار نفر در سراسر جهان (داخل و خارج) در این برنامه شرکت کند و عنوان دوست و حامی ابنسینا را بپذیرد و هرنفر سالانه به طورمتوسط، 100 دالر آمریکایی یا معادل آن را کمک کند، یک میلیون دالر به دست میآید. یک میلیون دالر کمک در سال، گردش مالی بسیار موفق را برای تطبیق پروژه ابن سینا  فراهم می کند.
 10. در هر شهر و یا کشوری تعدادی از دوستان ابن سینا برای مثال حداقل  سه نفر همراه با پیام دانشگاه، فراخوان عضویت در این برنامه را اعلان و پیگیری می کند.
 11. کلیة کسانی که به این کمپین میپیوندند عضو انجمن دوستان ابن سینا محسوب میشوند.
 12.  یک کانال مشترک در واتساب میان اعضای کمیته ساخته شده است و آدرس این کانال و مشخصات فرد معتمد گروه برای دریافت کمکهای نقدی  در اختیار دوستان ابن سینا قرار داده میشود و افراد به آدرس فرد مذکور از طریق همین کانال فیش کمک ارسالی خود را – که برای مثال از طریق وسترن یونین و سایر طرق مطمئن ارسال کرده باشد، میفرستد و به فیش یادشده همه اعضای کمیته دسترسی دارد  و زیر نظر با اجازه ریاست دانشگاه ابن سینا فرد معتمد مبلغ ارسالی را نقد و به شماره حساب رسمی دانشگاه منتقل میکند. اعضا میتوانند به صورت گروهی و یا فردی کمک خود را از این طریق ارسال کند و رسید و فیش بانکی آن از طریق همین کانال برای کمک کننده ارسال میگردد.
 13. مالکان شرکتهای بزرگ و بازرگانان برجسته و شاخص میتوانند،بخشهایی اعمار و تکمیل بخشهایی از این پروژه را به نام خود و یا به نام شرکت شان بسازند.
 14. ابن سینا به موجب احکام فصل هفتم اساسنامة خود  دوستان ابن سینا را به نسبت سهم شان در این برنامه در افتخارات معنوی دانشگاه سهیم دانسته و به شکل مناسب آن را ثبت، اعلام و در اختیار اعضا قرار میدهد.

با پیوستن در این کمپین ما را در رسیدن به رویای یک دانشگاه با اعتبار محل تجمع دانشمندان و تولید فکر و اندیشه کمک کنید.

شماره واتسآپ ریاست دانشگاه غرض دریافت فیش و اشتراک گزاری اطلاعات و ارسال قبض رسید کمک کنندگان   (0778435164)

شماره واتسآپ مدیر اداری پروژه غرض دریافت فیش و اشتراک گزاری اطلاعات و ارسال قبض رسید کمک کنندگان ( 0787054315)

قطره قطره دریا شود.

دکتر محمد امین احمدی

رئیس دانشگاه ابن سینا