گزارش قرارداد ها و هزینه های پرداخته شده و هزینه های قابل پرداخت کلی پروژه ساختمان دایمی دانشگاه

در اجرای طرح ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا تا کنون یک میلیون و سی صد هزار دالر امریکایی قرارداد خرید و اجرای کار امضا شده که لیست قرارداد ها و خرید های پروژه در ذیل ذکر می گردد.

  1. انعقاد قرارداد با شرکت عمران هولدنگ گروپ:

دانشگاه ابن سینا طرح و دیزاین نقشه معماری و فنی ساختمان جدید خود را به شرکت عمران هولدنگ گروپ به قرارداد سپرد و این قرارداد اجرایی و کامل گردید. هزینه های مجموعی این عملیات 53750$ دالرامریکایی محاسبه گردیده بود که شرکت عمران 34000$ دالر آنرا به عنوان تخفیف برای ابن سینا منظور نموده و مبلغ 19750$دالر آن برای شرکت متذکره پرداخت شد.

 

  1. انعقاد قرارداد با شرکت غلغله گروپ:

پس از داوطلبی رسمی مرحله خاک برداری پروژه اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا و بررسی های انجام شده توسط اعضای محترم کمیته تدارکات، قرارداد خاک برداری پروژه اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا باشرکت غلغله گروپ به امضا رسید. این قرارداد با تخفیف به ارزش 85000$دالر امریکایی اتمام پذیرفت و به اندازه 42000 مترمکعب زمین خاک برداری و 5000 مترمربع به شکل رایگان ریگلاژ گردید.

  1. 3. قرارداد تولید کانکریت با برادران محمودی:

دانشگاه ابن سینا پس از به داوطلبی گذاشتن رسمی مرحله استراکچر و ارزیابی شرکت های مختلف ساختمانی در این زمینه، قرارداد تولید کانکریت را با بردران محمودی که در این زمینه تخصص و تجربه داشتند، به نرخ هرمتر مکعب 15$ دالر امریکایی به امضا رسانید. به اساس این قرارداد هر دو فاز فونداسیون بتون پوششی ریخته شده است و یک فاز آن عملیات بتون RCC نیز تکمیل شده است. هزینه های پرداخت شده بابت این قرارداد تا حال به مبلغ 11600$ دالرامریکایی پرداخت صورت گرفته است. همچنان از بابت صورتحساب عملیات بتون ریزی باید مبلغ 20،870$ دالر امریکایی برای ایشان پرداخت شود.

  1. قرارداد با آقای نجیب مظفری

قرارداد انجام کار پس از بررسی آفرهای مختلف ارائه شده داوطلبان، با محترم آقای نجیب مظفری به امضا رسید و ایشان فعالیت خویش را پس از امضای قرارداد بالای پروژه آغاز نمود. به اساس این قرارداد فاز اول زیربنا به کلی آرماتوربندی و قالب بندی شده است و از این بابت مبلغ (1,211,437) افغانی به ایشان پرداخت گردیده است. همچنان کانکریت ریزی فاز اول و عملیات آرماتور بندی و قالب بندی فاز دوم به کلی انجام شده است.

  1. قرارداد با شرکت ساختمانی صداقت اعتماد :

شرکت ساختمانی ثامن پس از انجام تست های مقاومت مواد تولیدی ایشان قابل دانسته شد تا مواد مورد نیاز عملیات بتون را برای دانشگاه فراهم سازد. مبلغ قرارداد با این شرکت از قرار هرمتر مکعب نقشه 11$ دالر امریکایی می باشد. ایشان تمام مواد مورد نیاز عملیات بتون ریزی فاز یک فونداسیون را تکمیل نموده است و مبلغ 12,028$ دالر امریکایی به ایشان قابل پرداخت می باشد.

هزینه های پرداخت شده

مجموع به مبلغ پنجصد و چهل و چهار هزار و پنج صد و پنجاه یک  دالرامریکایی

544,551$ دالرامریکایی

(هزینه های قابل پرداخت)

جمع: شصت هزار و شش صد و پنجاه و شش  دالر امریکایی

60,656 $ دالرامریکایی

تشکیل مدیریت پروژه

برای مدیریت پروژه اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا یک تیم فنی و تدارکاتی تحت نظارت هئت مؤسسان دانشگاه ابن سینا ساخته شده است.

که تشکیل این تیم قرار ذیل اند.

  1. انجنیر جدیر  که از انجنیران با سابقه و با تجربه کشور می باشد، مدیر عمومی و فنی پروژه اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا
  2. کمیته تدارکات که شامل هئیت موسسان و انجنیر جدیر مدیر فنی پروژه می باشد.
  3. انجنیر محمد ضیا "یعقوبی" مدیر مالی و اجرایی پروژه اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا.
  4. مجتبی "الفت" انبار دار پروژه اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا.

امتیازات تیم فنی

امتیازات تیم فنی و تدارکاتی پروژه قرار ذیل است.

انجنیر جدیر با تخفیف برای دانشگاه ابن سینا 2500$ دالر امریکایی درماه.

انجنیر محمد ضیا"یعقوبی" با تخفیف برای دانشگاه ابن سینا 13000 افغانی در ماه.

مجتبی "الفت" با تخفیف برای دانشگاه ابن سینا مبلغ 9750 افغانی در یک ماه می باشد.

میزان پیشرفت پروژه:

پروژه ساخت ساختمان دائمی دانشگاه ابن سینا در مساحت پنج جریب در هفت طبقه روی دست گرفته شده است. که مراحل دیزاین انجنیزی مهندسی، دیزاین استرکچر، دیزاین سیستم آّب، برق و کانالازیسون آن تکمیل گردیده، کار های اجرایی از قبیل خاک برداری، گریلاژ، سیم توی، قالب بندی، و بتن ریزی فونداسیون فاز اول تکمیل و فونداسیون فاز دوم آماده بتن ریزی می باشد.  در فاز اول سیم تابی و قالب بندی پایه ها و دیوار های اطراف منزل منهای بک جریان دارد.

مطابق برآورد اولیه ده میلیون دالر امریکایی مصرف بر می دارد. از این مبلغ تا کنون برای ساخت فونداسیون و عملیات بتون  ریزی دومنزل زیرین آن مبلغ یک میلیون و سی صد هزار دالر امریکایی قرارداد خرید و اجرای کار امضا شده و تاکنون مبلغ پنجصد و چهل و پنج هزار دالر امریکایی بابت این تعهدات اجرا شده است، مبلغ 60,656 $ دالر امریکایی هزینه قابل پرداخت دارد.  که 93.07% آن از عاید داخلی دانشگاه و 6.93 از محل کمک های مردمی تأمین گردیده است.

کمک های مردمی

کمک های دانشجویان

مجموع کمک های دریافت شده از دانشجویان تا حال حاضر مبلغ (101,000)افغانی و (400$) دالرامریکایی جمع آوری گردیده است.

کمک های اساتید محترم دانشگاه

مجموع کمک های دریافتی از اساتید محترم دانشگاه تا حال حاضر مبلغ (1,440,120)افغانی جمع آوری شده است که بیانگر بیشترین مبلغ دریافت شده نسبت به سایر اقشار کمک کننده می باشد.

کمک های کار آفرینان و سرمایه گذاران

مجموع کمک های جمع آوری شده از کارآفرینان و سرمایه گذاران تا حال حاضر مبلغ 13,200$ دالر امریکایی و 115,000 افغانی از این منبع پول نقد جمع آوری گردیده است.

کمک های دریافت شده از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی

مجموع کمک های دریافت شده ازفعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی تا حال حاضر مبلغ (170,000)افغانی و (1,200$) دالرامریکایی جمع آوری گردیده است.