عبدالله یاوری
حضور پر شكوه مردم به حمايت از عليپور نمادى از خودباورى، خودآگاهى و بلوغ مردم است. خود باورى در پرتو آگاهى قدرت معجزه
آفرين دارد، اگر يكبار وارد جامعه و ذهن و ضمير انسانهاى جامعه شد، ديگر با تير و توپ و تانك هم نمي‌توان آنرا از دل و دماغ انسانهاى آن جامعه بيرون كرد، آنچه رژيم كابل و شخص اشرف غنى بايد بداند، همين خود باورى و حضور آگاهانه مردم در كنارهم، در نمايش نفرت از ظلم و ستم است.
آنچه رژيم كابل و شخص اشرف غنى بايد بداند: سرخوردگى و نااميدى مردم از دولت فعلى، سياست ها و عملكرد هاى قبيلوى تيم ارگ به هدايت اشرف غنى و به بن بست رسيدن همه راه هاى مدنى است!
آنچه رژيم كابل و شخص اشرف غنى بايد بداند: لبريز شدن كاسه صبر مردم از به ناحق ريخته شدن خون شان است، طالب سر مى برد و خون مى ريزد، داعش انتحار می‌كند و خون مى ريزاند، نيروهاى زير فرمان رژيم كابل و شخص اشرف غنى بر خانه هاى مردم بى دفاع يورش می‌برند، زن و كودك را تير باران می‌كنند و خون مى ريزاند.
وقتى از هر طرف مرگ و نيستى دهان گشوده، طالب، داعش، رژيم كابل و شخص اشرف غنى همه تشنه خون اند، غريزه حيات انسان را مجبور می‌كند تا از خودش، از زندگى اش و از ارزش هايش دفاع كند، وقتى قرار است خونش بريزد چه بهتر كه در سنگر دفاع از شرف اش بريزد!
انتخاب با رژيم كابل، شخص اشرف غنى وتيم همكارش است، ميتوانند با احترام به اصل دموكراسى و احترام به مردمى كه از راى و اعتمادآنها به ارگ راه يافته اند، به ابتدايى ترين حق و خواست مردم كه تامين امنيت و عدالت در جامعه است توجه و آنرا بر آورده كنند، و مي‌توانند با ادامه سياست هاى فاشيستى، حق كشى و خصومت خشن و عريان با مردم آنها را به خشم آورند و خود را لهيب شعله هاى .خشم خلق خاكستر كنند