محمد عزیزی

هرچه روز انتخابات نزدیکتر می شود، رقابت ها هم جدی تر می گردد. اما متاسفانه برخی ها به جای رقابت مثبت، راه تخریب پیش گرفته و به هربهانه ای برخی کاندیداهای برتر را نشانه می روند و هراس خودرا نشان می دهند!
معلم عزیز رویش، از نامزدان برتر و گزیده تری است که به تازگی هدف انگ ها و انگشت گذاری هایی از داخل و خارج قرار گرفته و کسانی برخلاف اخلاق مبارزاتی، به هربهانه ای تخریبش می کنند!

عزیز رویش را از سه دهه به این سو می شناسیم و با شخصیت و اندیشه و افکارش، کاملا آشناییم! او همان است که در گفته ها و نوشته ها و آثار و افکارش، به همگان معرفی و متجلی است. شخصیتی کاملا متفاوت با برنامه های متفاوت تر از دیگران، که با پشتوانۀ وزین و سنگین کارهای عملی اش د عرصۀ تعلیم و تربیت و فرهنگ و مدنیت؛ منطق مبارزات انتخاباتی اش را مبتنی بر اعتماد به نفس، متفاوت از دیگران پیش می برد و در کارزارهای تبلیغاتی، شیوه ای متفاوت و مخصوص به خود را دارد.
 
برخلاف نامزداني که از چند هزار دالر تا صدها هزار دالر در چاپ عکس و نشر و پخش و تیم های سیار از عکس و ترانه و تعریف و تمجید راه انداخته و در و دیوار شهر را سنگین و رنگین کرده اند؛ اما استاد رویش، هنوز یک قطعه عکس هم در سطح شهر نیاویخته و پوسترهای تبلیغاتی رنگارنگش را آویز پایه های برق و بیلبوردهای کلان و گران شاروالی و پیشانی هر لیری و کراچی نکرده و هزینه ای از آلایش سمعی و بصری در سطح شهر برای مردم نیافریده است. بلکه بدون تعریض و تعرض به حیثیت و هویت کاندیداهای دیگر؛ کارت های تبلیغاتی اش را داخل پاکت به شکل نامه به آدرس هزارن تن از مردم در هر قشر و طبقه بخصوص نخبگان و فرهیختگان جامعه فرستاده و از حضور خود در رقابت های انتخاباتی اطلاع رسانى کرده است.

با این حال به قدری که از رقبای انتخاباتی دیگر، انتظار نمی رود تا خلاف اصول کاندیداتوری و موازین اخلاق مبارزاتی، این معلم فرهیخته و کاندیدای نخبه و برگزیده را تخریب کنند؛ اما از سواد اعظم جامعه بخصوص نسل نخبه و تحصیل کرده، جدا انتظار می رود تا استاد عزیز رویش را دراین مبارزه تنها نگذارند و با اعتماد آگاهانه و تصميم شايسته؛ ایشان را به نمایندگی از خود در ولسی جرگه انتخاب کنند!

زیان بس بزرگی خواهد بود که خانۀ ملت در ایندوره؛ از حضور عزیز رویش و نخبگان و فرهیختگان معدودى از کاروان خرد و خودباوری متعلق به خط دادخواهی بابه مزاری شهید، خالی باشد و پژواک درد و رنج مردم از حنجرۀ سبز شان شنیده نشود!