احمدی رشاد  

آقای وحیدی و دانشجویان هزاره امروز 19 / 1 / 1398 ناباورانه هدف کین تبعیض قرار گرفتند. چهار دانشجوی هزاره از دانشگاه کابل به دلیل پاکی و صداقت ملی شان در برابر بیگانه پرستان و مزدوران بیگانه اخراج شدند و عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، از دانشگاه کابل بازداشت گردیده و روانه زندان شد. این درحالی‌است که در ماجرای دانشگاه به گفته ی ریس دانشگاه آقای فاروقی، عاملین رویداد تلخ دانشگاه در سال گذشته از بیرون دانشگاه آمده بودند و به شکل مشخص افرادی خاصی از مدرسه رحمان بابا وارد دانشگاه شده و رویداد تلخ و تراژیک دانشگاه را رقم زده بودند. بنابراین، گناه دانشجویان هزاره دفاع از حیثیت دانشگاه، علم و معرفت، اخلاق و انسانیت بوده که از سوی مهاجمین نقض شده بوده است. هتک حرمت دانشگاه و علم، اخلاق و انسانیت باعث شده بود که تعدادی از دانشجویان هزاره در آن ماجرا مقاومت نمایند و در واقع بخاطر پاکی و پاک زیستی خویش لت و کوب هم شده بودند. دولت به جای تقدیر از این دانشجویان آنها را از دانشگاه اخراج کرده است.
جرم وزیر پیشین مخابرات نیز پاکی و صداقتش بوده، زیرا در دادگاهی که برای محاکمه وحیدی دایر شده بود، او از تمامی اتهامات تبرئه گردید. او با اسناد و مدارک مستدل و مستند اثبات نمود که دزد بیت المال چه کسانی‌است. آنان‌که از سویی ریس جمهور مدال گرفت و شاه دزد بیت المال مسلمین را نیز در آن دادگاه رسوا نمود. دولت که آبرویش در آن محکمه رفته بود و دستش از دزدی بیت المال رو شده بود، انتقام خود را امروز از عبدالرزاق وحیدی گرفت و او را بدون هیچ دلیلی دستگیر و مستقیم روانه زندان پلچرخی نمود. بر همه معلوم است که وحیدی صادق‌ترین و پاکترین وزیر دولت بود و در تمام مدت وزارت خویش، صادقانه برای مردم خدمت نمود. اما در این کشور پاکی و صداقت، جرم تلقی می‌گردد و بهمین دلیل، مجرمین و شاه دزد ها مدال می‌گیرند و به بالاترین پست های دولتی برای دزدی بیشتر ارتقا پیدا می‌کنند؛ ولی افراد صادق و دلسوز مردم، مثل وحیدی به زندان فرستاده می‌شوند.
در دولت اشرف غنی احمدزی، همیشه همینطور بوده است. آقای زاخیلوال، دزد کابل بانک، آقای امرخیل مجرم تقلب انتخابات، آقای فاروق وردک وزیر معارف پیشین که متهم به دزدی ملیونها افغانی از حقوق معلمین و مدارس خیالی بود، آقای اکلیل حکیمی وزیر مالیه اشرف غنی که از سوی اشرف غنی مدال گرفت و متهم به دزدی کریدت های مخابرات هست، همگی به جای آنکه محکمه شود و به اتهامات آنها رسیدگی شود، به بهترین پست های کلیدی از سوی اشرف غنی منصوب می گردد و آن وقت آقای وحیدی که پاکی و صداقت اش در محکمه و دادگاه علنی اثبات شده، باید زندانی شود. در کجای این مملکت عدالت رعایت می‌گردد؟ چرا دزد، خیانتکار، مفسد اقتصادی و قاتل مردم در این کشور ستایش شده و مدال می‌گیرند؟