سردار قلندری 

  نقدی بر کتاب کوچه بازاری‌ها
قسمت اول
دلایل:
دلیل اول: نویسنده در اول کتاب و در قسمت اهداء، برای برقراری ارتباط عاطفی با خواننده، کتاب را به ساکنان اچین و مادرانی که فرزندانشان در دهمزنگ شهید شده اند اهداء کرده است و با نام بردن از داعش تلاش اولیه و بدون دلیلی انجام داده است که نشان دهد ساکنان اچین و شهدای دهمزنگ هر دو توسط داعش هدف قرار گرفته است.

دلیل دوم: اختصاص فصل اول از چهار فصل کتاب به داعش و اختصاص فصل دوم کتاب به گروه های تروریستی، به هدف معرفی و برجسته سازی گروه های تروریستی و مقصر دانستن آنها در حملات به مردم و تبرئه حکومت انجام شده است. پیش فرض نویسنده تبرئه حکومت و معرفی گروه های تروریستی در نوشتن کتاب می باشد، نویسنده از اول کتاب از حکومت پروژه گرفته است تا حکومت را از فاجعه دهمزنگ و دیگر حملات بر مردم تبرئه کند و این کار را قدم به قدم در مراحل مختلف انجام می دهد.

دلیل سوم: نویسنده در اول فصل اول، در صفحه 12، چنین می نویسد: " راه پیمایی های جنبش روشنایی در پایتخت، با حمله انتحاری خونین داعش بر تجمع بخشی از معترضان این جنبش در میدان دهمزنگ متوقف شد". برای تبرئه حکومت بدون هیچ دلیل و سندی، نویسنده، داعش را مسئوول حمله انتحاری معرفی می نماید و با آوردن فعل جمع، تمام حملات را به داعش نسبت می دهد.

دلیل چهارم: در ادامه پروسه تبرئه، نویسنده در ابتدای صفحه 16 کتاب، باز بدون هیچ دلیل و سندی، هدف اصلی خود از کتاب را بیان می دارد و می‌نویسد: " پس از حمله انتحاری خونین داعش به معترضان جنبش روشنایی در دهمزنگ و رویارو شدن با پرسش های پیچیده، برای یافتن پاسخ آنها کوشیدم " و در ادامه همین صفحه می‌گوید: " این گونه دریافتم میان آنچه واقعا رخ داده است و روایتی که در فضاهای اجتماعی، سیاسی و رسانه ای از این رخدادها تبلیغ و تکثیر می شود چه تفاوت های فاحشی وجود دارد. " و در ادامه همین صفحه می خواهد بگوید که روایت ایشان واقع گرانه ، مستند و گزارشی نزدیک به واقعیت است تا به هدف خود برسد.

و اما

نویسندگانی که زیر نام یک نفر خود را پوشانیده اند هیچ تلاش نکرده اند تا بررسی کنند که آیا اتهام دست داشتن حکومت در فاجعه کشتار دسته جمعی(Genocide) میدان شهدای روشنایی( دهمزنگ سابق) چقدر واقعی و حقیقت محض است و چگونه از میان لایه های مختلف نظامی و امنیتی در یک میدان خرد توانسته اند چندین انتحاری خود را به میان جمعیت برسانند و جمعیت را هدف قرار دهند.

به تعبیری کتاب را عاملین فاجعه نوشته اند و سپس به شخصی که حساسیت کمتری ایجاد کند پروژه داده اند و به نام آن شخص کتاب چاپ شده است و با مشارکت تعدادی پروژه گیر دیگر به عنوان سخنرانان، روند تبرئه کامل می گردد و با دعوت زیادی از مردم جهت مشارکت در رونمایی کتاب چنین وانمود می گردد که هر چه در کتاب آمده درست و واقعیت می باشد.

چه یک فکر و خیال باطل

ادامه دارد

دلیل پنجم...