نگارنده: دکتر احمدی رشاد (Ahmadi Rashad)

نباید در بازی انتخابات از جنبش روشنایی سوء استفاده شود!
شهدای روشنایی، مظلومترین قشر فرهنگی کشور بودند که مزورانه مورد آماج دژخیمان تروریست قرار گرفتند و در یک لحظه بیش از نود نفر از نخبگان این کشور را در خاک و خون غلطاندند. هدایت کنندگان تروریستها با این عمل وحشیانه، خود را در تاریخ محکوم وجدانهای همیشه بیدار و عدالت خواه قرار دادند اما باید به این نکته توجه داشت که اکنون عاملین فاجعه دهمزنگ کابل، به دو قطب متضاد تقسیم شده اند. آنها اینک به افشاگری برعلیه هم پرداخته و سرپوش اسرار اعمال تروریستی همدیگر را با دست خود برمیدارند.


واقعیت این است که در رویداد تلخ و ترازیک دهمزنگ کابل (میدان شهدای روشنایی) کلیت دولت اشرف غنی مقصر هستند. جنبش روشنایی، با صراحت اعلان نموده است که دولت در حادثه خونین دهمزنگ دست داشته و در واقع عامل آن فاجعه محسوب میگردد. کلیت دولت که میگویم منظورم آن است که اشرف غنی و حنیف اتمر هردو در آن کلیت جای میگیرند، نهاد شورای امنیت ملی، نیز بخشی مهم و ستادی همان دولتی بوده که اشرف غنی آن را هدایت میکند. بنابراین، نباید تلاش شود تا با بستن اتهام به یک عضو مستعفی همان دولت که اکنون کاندید انتخابات آینده است، زمینه تطهیر بخشی دیگری از همان دولت و خصوصاً ریس آن را فراهم آورند.
جنبش روشنایی، بار بار اعلان نموده و قاطعانه با دولتها و کشورهایی که حامی دولت افغانستان هستند، نیز رایزنی نموده است که دولت افغانستان به رهبری اشرف غنی در رویداد دهمزنگ کابل و قتل عام عدالت خواهان جنبش روشنایی مقصر هستند و اسناد و مدارک نیز مبنی بر کوتاهی دولت از تامین امنیت تظاهرات ارائه داده است. جنبش روشنایی، هنوز درخواست خود مبنی بر بررسی ابعاد آن رویداد توسط مراجع حقوقی بیطرف بین المللی را پس نگرفته است. ما الان نیز همانگونه که خواهان توضیح مقامات مسئول در آن رویداد تلخ هستیم، خواهان بررسی ابعاد و زوایای پنهان آن رویداد توسط مراجع حقوقی سازمان ملل هستیم. اینک بخشهای از توطئه و خیانت مقامات مسئول توسط خود آنها افشا میگردد. حنیف اتمر باید توضیح بدهد که دستش تا کجا در خون شهدای روشنایی، آغشته است و غنی باید قبل از انتخابات ریاست جمهوری به مردم افغانستان واضح اعلان نماید که چرا جوانان نخبه و متخصص این مملکت را آماج کین های قبیله گرایی خود ساخته است؟

از صفحه اصغر شروش یکی از اعضای ارشد شورای عالی جنبش روشنایی