نویسنده: ت. غ.

بربنیاد برخی گزارش ها بر اثر سهل انگاری مسئولان شرکت برشنا و تبانی مدیر بلینگ شرکت برشنا با مصرف کنندگان بزرگ در طی سال های گذشته شرکت برشنا در حدود یک میلیارد افغانی (در حدود 14 میلیون دالر) ضرر کرده است.
هرچند زمستان سال 1396 اداره میک نیز یک گزارش مفصل در مورد فساد گسترده در شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب منتشر کرد ولی از نتیجه و برایند اقدامات انجام شده در این زمینه تاکنون گزارشی در دست نیست.


یقینا دراین تبانی و دست کاری در ضریب محاسبه قیمت برق مصرفی مصرف کنندگان بزرگ، تنها یک مدیر نمی تواند چنین خساراتی را متوجه شرکت برشنا نماید بلکه افراد مافوق وی نیز به نحوی در این قضیه دست دارند که نیاز است حکومت وحدت ملی جهت تطبیق مبارزه با فساد اداری به صورت یکسان افراد مسئول در این قضیه را به پنجه قانون بسپارد.
این اختلاس و ضرر زدن یه شرکت برشنا در حالی صورت می گیرد که این شرکت در تأمین برق مصرفی شهروندان کشور بخصوص در فصل سرما و گرما با چالش های متعددی روبرو است.
البته در این تخلف آشکار یک میلیارد افغانی هیئت مدیره و سهامداران شرکت برشنا از قبیل وزارت انرژی و آب، وزارت مالیه، وزارت شهرسازی و وزارت صنعت و تجارت نیز به نحوی غیر مستقیم دخیل هستند و مردم از حکومت وحدت ملی انتظار دارند که به این موضوع به صورت جدی رسیدگی شود.
....
اشاره:
شرکت برشنا قبلا یک تصدی دولتی بود که در سال 1389 با همكاري بانك جهاني،‌ بانك انكشاف آسيايي و اداره انكشافي ايالات متحده آمريكا به يك شرکت تجاري خصوصی بنام د افغانستان برشنا شرکت تبدیل شد اما سهام‌داران این شركت ادارات دولتی می‌باشند. سهام‌داران این شرکت عبارت اند از: وزارت ماليه 45 درصد، وزارت انرژي و آب 35 درصد، وزارت شهر سازي 10 درصد و شركت خصوصي آيسا نیز 10 درصد مي‌باشند. در حال حاضر شرکت آیسا با وزارت صنعت و تجارت ادغام شده است. لذا سهام‌داران این شرکت در جهت‌گیری‌ها و تصمیمات آن به نحوی دخیل بوده و در قبال موفقیت و عدم موفقیت آن نیز مسئولیت دارند.