دگروال اسدالله انصافی
 
ازروزیکه وارد جاغوری شدیم اولین جلسه ماهریک محترم احمدبهزاد وکیل پارلمان محترم استاد برهانی -محترم عظیم احمدی بابه ودگروال اسدالله انصافی تحت رهبری محترم بهزادوکیل پارلمان بالوی درستیزاردوی افغانستان محترم محترم یفتلی صاحب-معاون اول معینیت ارشدامورامنیتی اقای سالم احساس ومعاون ریاست عمومی امنیت ملی محترم داکتر شاجهان اسبق والی میدان وردگ -محترم خالقداد اکبری وکیل شورای ولایتی غزنی ومحترم عرفانی وکیل درپارلمان وسایرمسولین قطعات دولتی در جاغوری مبنی براین بود که نیروهای دولتی جهت تامین امنیت دایمی در ولسوالیهای ارزگان خاص .مالستان وجاغوری باید عملیات تصفیوی درولسوالیهای همجوار صورت گیردوطالبان بیرون رانده شوندکه درغیرانصورت صلح وارامی درولسوالیهای ارزگان .مالستان وجاغوری که از پانزده سال به اینسو دردفاع ازحاکمیت دولت لحظه ای دریغ نکرده اندوتمام ادارات دولتی ومکاتب درانجاه فعال بوده اند برنخواهد گشت ومردم مجبورخواهند گشت که خودبه دفاع از منطقه شان مسلح شوند .
همچنان جهت تقویه روحی مردم وخصوصن قشرجوان درگردهمایی مردمی دربازار غجور .سرلومان .مرکزجاغوری یعنی بازارسنگماشه.بازاربابه .بازارانگوری درارتباط به پشتبانی وهمکاری ازنیروهای دولتی که ازمرکز امده اند ودفاع ازحاکمیت دولت برای زندگی صلح امیز درولسوالی شان وهمچنان بازدید ازبازاربیوا بازار شینه ده وملاقات باولسوال مالستان ومسولین قطعات خاص وپولیس انجاه درارتباط به دفاع وراندن دشمن ازجغرافیای مالستان وهمینطوراشتراک درگرد همایی مردم پشی دربازارجاکه وتشویق مردم برایدفاع ازمنطقه وحاکمیت دولتی وپشتبانی مردم ازنیروهای دولتی مقیم ان ولسوالی که بااستقبال گرم مردم قرارگرفت .
همچنان اشتراک درتشیع جنازه سه نفرازشهدای بابه وخواست مردم ازمحترم بهزاد که ریس ارکان قول اردوخودباید به بابه امده ومشکلات منطقه ازنزدیک بررسی گردد که خوشبختانهازطرف ریس صاحب ارکان موضوع پزیرفته شد وچهارعرا ده تانک باپرسونل کافی دربابه توظیف گردید وهمچنان سنگ تهداب لیسه اناثیه بابه که زمین ان ازطرف عظیم احمدی به این منظوراهداگردیده بودتوسط محترم احمدبهزاد .همراهان .موسفیدان .معلمین وعلمای منطقه گذاشته شد .درروزهای بعدی بازدید ازعلما موسفیدان واعضای فامیل شهدای حوتقول وبرادرمرحوم شهید جنرال باشی واتحاف دعا به روح شهدای حوتقول صورت گرفت.
همچنان بازدیدازمنزل شهید جنرال باشی حبیب الله ومنازل همجوار . ودیداروملاقات بانیروهای اردو قطعات خاص پولیس .امنیت ملی وکوماندو ونیروهای مردمی درخطوط اول جبهه درحوتقول ودوراهی مهاجرین .داود زیرک وسرلومان.
وهمینطوردیدوبازدید بااقشار مختلف اخصن بازاریان غجور .انگوری .سنگماشه وبابه درارتباط به احتکارنکرن وگرانفروشی مواداولیه وخصوصن تیل دیزل وپطرول وهمچنین اخذکرایه از مسافرین وبیجاشدگان بحث های مفید وموثر صورت گرفت که در اخیر یک روزرابرای بازدیدواتحاف دعابه زیارت شهید ابوذر .گلذار شهدای انقلاب درسنگماشه و زیارت شهیدروشنایی شهید عارف حسین شایگان درپاتووبازدیدبافامیل انشهیدومردم شریف پاتو اختصاص دادیم .
جلب وجذب جوانهای واجدشرایط در چوکات پولیس ملی .خیزش مردمی واردوی محلی منطقوی بشکل نورمال هم درمالستان وهم در جاغوری ادامه دار د وروزانه دوالی چهاربال هلیکوبترواجدین اردوی محلی منطقوی راجهت اموزش به مراکزتعلیمی به کابل انتقال میدهد کمیساران اردووپولیس درسنگماشه ومالستان حضوردارندوتعدادی ازخواهران مانیزدراردو ثبت نام نموده اند.
مکاتب ازروز شنبه بازشده است بازارهای مالستان وجاغوری بیشترازششت درصدبازبود وهمچنان روزانه تعدادزیادی ازبیجاه شدگان دوباره به خانه های شان برمیگشتند.
ویگانه خواست مردماز وکیل صاحب احمدبهزاد ودولت این بود که یک کندک ازاردوی ملی باید در
جاغوری ومالستان جهت حفظ ثبات وامنیت باقی بماند .
دراخیرازهمه انانیکه به نحوی مهاجرین .بیجاشدگان ومردم جنگ زده ارزگان خاص.مالستان وجاغوری راچی از داخل وچی ازخارج کمک کرده اند وخصوصن مادریکه انگشتردست وگوشواره اش راازمردم دریغ نکردند وطفلیکه دودانه تشله(کلوله شیشه یی)اشرا به سربازملبس به یونوفورم عسکری داد واسرارکرد که اگرنگیری خفه میشوم برای بچه اش بعداز ختم جنگ ووقتی بخانه برگشتی برای بچه ات از طرف من تحفه وتوکه امدی من دیگر بخانه ام همرای مادر وخواهرم بر میگردم.
ودراخیرازتمام قطعات وپرسونل اردوی ملی .پولیس ملی .قطعات خاص پولیس .کوماندو ومردم شریف مالستان وجاغوری اظهار سپاس وتشکری مینماییم که ازفاجعه انسانی جلوگیری بعمل اوردند .
ومن الله توفیق
 
عکس‌ها از صفحه مرتضی انصافی گرفته شده است.