علی نورزاد

چهارمين دور مجمع عمومي (بزرگترين مرجع تصميم گيري) شوراي جهاني هزاره نمايندگي سويدن، به تاريخ ٢٠١٨/ ١٢/ ١٥ در یک فضاي آزاد و دموكراتيك در شهر استهكلم سويدن برگزار گرديد. نخست علي افتخاري ريس قبلي اين نهاد، جلسه را رسماً افتتاح و سه نَفَر را بعنوان هيأت رييسه جلسه پيشنهاد نمود كه هريك عبارتند از حاجي محمد جان فرزام ريیس جلسه، قسيم حسيني سكرتر و عصمت شيرداغي بعنوان اصلاحيه در امور پرتُكل تعيين و توسط مجمع عمومي تأييد گرديد. ريیس جلسه بعد از خوش آمد گويي براي حاضران، شوراي جهاني هزاره را يك نهاد دموكراتيك و جهاني خواند و از تمام هزاره ها دعوت نمود تا از هيچ گونه حمايت در قبال شورا دريغ ننمايند. و همچنان از علي افتخاري دعوت نمود تا گزارش یک ساله‌ی اين نهاد، در سويدن را براي مجمع عمومي ارائه و از پيشرفت هاي يكساله، تمام اعضا را در جريان قرار دهند.

 

‌علي افتخاري ضمن سپاس گزاری از حضوري پرشکوه اعضا، در مجمع عومی سالانه، به گزارش كاركرد هاي هیأت اجرائيه‌ی قبلی پرداخت. به گفته‌ی ايشان شوراي جهاني هزاره، به مدت يكسال در راستاي فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و مدني كار هاي در خور ستايش نموده است كه نمونه‌ی بارز آن، برگزاري سالياد رهبر شهيد عبدالعلي مزاري، رونمايي كتابِ هزاره هاي اسكاندنوي، نشست هاي مختلف با نماينده هاي پارلمان سويدن و وزارت خارجه سويدن جهت حل و رفع چالش هایی كه كه فراروي مردم ما قرار دارد، نشست هاي متواتر با پيشنهادات مشخص با سفارت افغانستان در سويدن در راستاي مشكلات هويتي هموطنان ما در سويدن و تشكيل یک انجمن سياسي هزاره‌، در حزب سوسيال دموكرات را از جمله فعاليت هاي مهم شورای جهانی هزاره طَي سال ٢٠١٨ خواند.

بعد از آن، گزارش مالي توسط ابراهيم مظاهري" مسؤول بخش مالي" براي اعضا تشريح و توضيح داده شد كه مورد قناعت اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت. ريیس جلسه از كار كرد هاي قبلي شورا قدردانی کرده، رسماً تأیید کرد. و بعد پيشنهادات اعضاي حاضر، جهت بهبود و پيشرفت اين نهاد مورد توجه قرار گرفت. كه اعضاء در خصوص تغيير و تعديل بعضي موارد از اساسنامه پيشنهادها خود را ارائه نمود و به کمسیون مسوليت داده شد، تا آن پیشنهاد ها کتبا تدوین کند و هيأت اجرائيه جديد، بعد از بررسي و تحليل آن را دوباره به راي مجمع عمومي بگذارد.

یكي از بخش هاي مهم اين جلسه انتخابات برای تعیین هيأت اجرائيه جديد، براي سال ٢٠١٩ بود كه سه نَفَر بعنوان كانديدا برای رياست شورا بود و علي افتخاري به نفع كريم انتظار در اخرين دقايق اين مبارزه كنار رفت و تنها رقابت بين كريم انتظار و يوسف رضايي در پُست رياست صورت گرفت كه بالاخره يوسف رضايي با اخذ اكثريت آرا ، رسماً رياست اين نهاد را بدوش گرفت. بعد از آن كانديدان هيأت اجرائيه شورا كه هريك ابراهيم مظاهري، عصمت محمدي،احسان یوسفی، كريم انتظار، علي نورزاد، قسيم حسيني، رضا حسيني، انجنير وقار، حشمت عزيزي، حامد أنوري و رضا اوريا بود. هريك به ترتيب انجنير وقار، علي نورزاد، قسيم حسيني، احسان يوسفي، حشمت عزيزي، عصمت محمدي، كريم انتظار و رضا حسيني بااكثريت آرا بحيث هيأت اجرائيه به مدت یکسا انتخاب شدند.

در اخير، اين جلسه شوراي جهاني هزاره به نماينده گي از مردم، از حاجي محمد جان فرزام قنسول سفارت جمهوري إسلامي افغانستان در استهكلم سويدن تقدير کرد و با اهداي لوح تقدير و دسته‌ی گلِ از كاركردهاي جناب ايشان طي مأموريت شان در اين كشور ستايش به عمل آوردند. و همچنان هيأت اجرائيه‌ي قبلي با دسته هاي گل توسط بزرگان مجلس تقدير و از دست آوردها و فعاليت‌های شان سپاسگذاري شده، جلسه مجمع عمومي پايان يافت.