نامه ی سرگشاده به جناب آقای اشرف غنی

 

 

دکتر لطیف پدرام

آقای ریس دولت!

مجلس نمایندگان به طور کلی شورای ملی، در سال 1393 خورشیدی،قانون ثبت احوال نفوس( قانون ثبت احوال شهروندان-پ-)را با اکثریت آرا تصویب کرد. این قانون از طرف شما توشیح شد و میبایست اجرایی شود، که نشد.تصویب قانون ثبت احوال نفوس نتیجه ی رایزنی های نفس گیر عده ای از اعضای مجلس، در جلسات کاری مجلس و گفتگو های خارج مجلس بود. ما نمایندگان، از اقوام و ولایات گوناگون توانستیم به نتیجه ی نسبتآ مطلوب و ممکن برسیم و قانون را تصویب کنیم.


پیش از آن که قانون ثبت احوال نفوس مصوب مجلس، اجرایی شود و صحت و سقم آن در عمل هویدا گردد، متکی بر تظاهرات کم جمعیت یک گروه محدود انحصارطلب، شما آقای ریس، فرمان تقنینی صادر کردید و برخلاف قانون خواستید هویت یک قوم را بر بقیه ی اقوام کشور تحمیل نمایید. این اقدام شما از شمار پاکسازی های هویتی و فرهنگی بود که می دانید یک جرم آشکار ضد حقوق بشری است. نیز ناگفته نگذارم که صدور آن فرمان تقنینی کاملا برخلاف قانون بود؛ چون نه فوریتی وجود داشت نه نیاز به قانون جدید بود و نه هم یک یا دو روز بیشتر به شروع کار مجلس مانده بود. دوباره تاکید می‌کنم جایی برای صدور فرمان تقنینی وجود نداشت.
صدور فرمان با عکس العمل های گسترده ی عدالت خواهان مواجه شد. جنبش های عدالت طلبانه در مخالفت قطعی با فرمان شما در اکثر ولایات کشور به راه افتادند و شماری از بهترین جوانان میهن در میدان های داد خواهی و هویت طلبی با گلوله های مامورین شما به شهادت رسیدند. در یک کلام به تذکره‌ی مصوب تیم شما "نه" گفتند. عده‌ای از شخصیت های مطرح کشور آن تذکره را تذکره ی نفاق تلقی کردند بر خلاف مصالح ملی خواندند و از گرفتن آن خودداری کردند. عدالت خواهان قدم شجاعانه به جلو گذاشتند و در واکنش به آن اقدام ناسنجیده ی شما تغییر نام کشور را از افغانستان به خراسان پیشنهاد کردند، که مبارزه بر سر تحقق این خواست هر چه بیشتر فراگیر می‌شود، قوی و قوی تر می‌گردد.
به هر حال! مطلع شده ایم که این تذکره ی غیرقانونی، نهان یا آشکار، بسته به موقعیت، این‌جا و آن‌جا توزیع می گردد. عده‌ای به اخراج از کار و وظیفه تهدید می‌شوند، و از مجبوریت های عده‌ای از هموطنان نیز سواستفاده می‌شود. ما این جریان را زیر نظر داریم. مساله‌ی هویت خط قرمز همه‌ی عدالت خواهان است و در این میدان عقب نشینی نمی‌کنیم. اسلاف شما با همان تذکره های قبلی حاکمیت خود را ادامه دادند ما حد وسط را در مجلس رعایت کردیم، لاکن شما بسیار بی حوصلگی نشان دادید و عجله کردید تا کار را یکسره نمایید. فراموش کردید که نسل های جوان و "دیگری" در میدان های عدالت خواهی پای می‌افشرند. و حاضر نیستند تسلیم زور، زر و تزویر شوند. حاضر نیستند از هویت خود بگذرند. توصیه ی من برای شما این است با صدور فرمانی قانون ثبت احوال نفوس سال 1393 خورشیدی را-مصوب مجلس را محترم بشمارید و آن را اجرایی کنید. این کار و تجدیدنظر در فرمان تقنینی تان، هم به خیر شما است و هم به صلاح مملکت.