نبی احمدی
 
دوم اسد

جنبش روشنایی تا یک ماه دیگر به صورت رسمی و علنی وارد سومین سال فعالیت خود می گردد. این جنبش در این مدت با فراز و فرودها و چالش ها و فرصت های فراوانی روبر گشته و بنابراین زوایای پیدا و پنهان زیادی در حرکت ها و موضع گیری ها و تصامیم این جنبش وجود دارد. می توان صدها کتاب در این باب نوشت.
تاکنون بیش از ده کتاب و پایان نامه درباره جنبش روشنایی و فعالیت های این جنبش از زوایای مختلف چاپ یا در حال چاپ می باشد.
- سه کتاب شعردرباره شهدای روشنایی
- چهار کتاب تحلیلی و توصیفی
و چهار پایان نامه و رساله ( که البته من در جریان هستم و از من طلب همکاری نموده اند).

- خرسندم که یکی از اعضای پیشین جنبش روشنایی کتابی در باره تظاهرات دوم اسد و زوایای پنهان آن نگاشته است. سعادتی در مدت کوتاهی که در جنبش بود، یکی از فعال ترین و جدی ترین اعضای جنبش بود. وقتی حزب آقای خلیلی تصمیم گرفت که باید از قطار پیاده شود؛ ایشان در شرایط سختی قرار گرفت و به قول خودش، دلش به سمت جنبش و حزب و منافع اش در سوی دیگر. بالاخره در جدال بین خرد و دل، کار خردمندانه کرد. او دقیق می دانست که اگر بماند، تمام قد باید در مقابل دولتی که تمام قد مقابل این داعیه ایستاد ه باید بایستد. هزینه دهد، حتی از جان خود نیز باید بگذرد. آیا ارزشش را دارد که برای این مردم و این جامعه تا این حد هزینه کرد؟! او پاسخ اش منفی بود و رفت در کنار رهبر خردمند خردمندانه به راهش ادامه داد. کتابی را که نشر کرده هنوز نخوانده ام؛ هر وقت خواندم، چون در تمام جلسات عمومی و کمیته برگزاری تظاهرات دوم اسد حضور داشتم، پاسخ خواهم داد.
- اعضای کمیته برگزاری تظاهرات دوم اسد[۲۳ جولای ۲۰۱۶]:
- احمد بهزاد، اسدالله سعادتی، داوود ناجی، نبی احمدی، عنایت حفیظ و عزیز رویش.