بنام خـداونـد جان خـرد بـیـانـیـه تـیم بـیرون مـرزی« کنگره ملی هزاره» در ارتـباط با حـمـله انـتحاری فاجـعـه بار در بامیان، ۲۴ نوامبر۲۰۲۰ بامیان تاهنوز از جمله ولایت‌های به نسبت امن به شما ر می‌رفت. امنیت، باعث شده بود که این ولایت رو به توسعه باشد و توسعه انسانی در ان ولایت، رشد خوبی را نشان می‌داد؛ اما در کنار آن بامیان همواره محروم و  بـدون نیروی دفاعی و امـنیّـتی لازم بوده است. این بی‌پناهی امنیتی و عـدم توجه دولت و به امنیت این ولایت، نشان می‌داد که روزی این شهر در برابر تروریستان رها خواهد ماند. از طرف دیگر اکثریت ساکنان این ولایت را بومیان...

گزارش ها

گروه تروریستی‌ طالبان نه تنها به صلح متعهد نبوده، بلکه با رویکرد جدید در استراتژی جنگی شان، بیشتر به جنگ‌های سکتاریستی و مذهبی در شمال افغانستان روی آورده‌اند. طبق آخرین گزارش از میدان های نبرد دفاع و مردمی...
 تهاجم طالبان تروریست، بالای مناطق دالان، السوالی شولگره، عبدلگان و امرخ السوالی زاری مربوط ولایت بلخ برمبنای گزارش واصله از یک منبع موثق از افغانستان، طالبان در صفحات شمال، هدفمندانه مناطق مردم هزاره را مورد حمله قرار داده...

سیاست وحکومت

  بنام خـداونـد جان خـرد بـیـانـیـه تـیم بـیرون مـرزی« کنگره ملی هزاره» در ارتـباط با حـمـله انـتحاری فاجـعـه بار در بامیان، ۲۴ نوامبر۲۰۲۰ بامیان تاهنوز از جمله ولایت‌های به نسبت امن به شما ر می‌رفت. امنیت، باعث شده بود که این ولایت رو به...
دکتر حسین یاسا چکیده: تا هنوز رویکرد رهبری طالبان در پیوند با دولتداری، همان تمرکز گرایی، البته با سلطه خود آن ها بوده است. از مطالعات موردی بر می آید که آن ها هوادار ساختاری اند که در رأس یک «عالم دینی» باشد که از سوی یک شورای...