دكتر امين احمدي

یادداشت:
متن ذیل سخنرانی این جانب در مراسم افتتاحيه بنیاد تاریخ کاکر است که به همت تعدادی از اهل فرهنگ از جمله آقای کاوون کاکر فرزند روان شاد پوهاند محمد حسن کاکر،تأسیس شده است،ديروز 15 جدی در کابل افتتاح شد. جناب کاوون خان کاکر به این جانب محبت کرده بود و زمان سخنرانی ام را به صورت خاص و ویژه تعیین کرده بود که رئیس جمهور شنونده آن باشد.، لکن این جانب بر خلاف عرف رایج وطن که بیشتر به تجلیل از شخصیت مورد بحث می پردازد، به پاس صداقت و دوستی بدون تعارف دیدگاه خود را با کمال احترام و صداقت در مورد دیدگاه این شخصیت علمی کشور بیان کردم. فکر می كنم این گونه بهتر و بیشتر می توانیم صداقت و دوستی را میان خود باب کنیم و به گفتگوی علمی در حوزه عمومی كه با مرام و شخصیت علمی کاکر تناسب بیشتر دارد، دامن بزنیم.

«تاریخ نگاری از نگاه پوهاند دکتر محمد حسن کاکر»

اول. تاریخ به مثابه یک علم:

از نگاه کاکر، تاریخ از سنخ علوم تجربی است و لذا تابع روش تحقیق تجربی است و مانند سایر علوم متشکل از مؤلفه¬های ذیل می¬باشد:
1. داده ها و فکت ها: مراد از فکت ها وقایع تاریخی است. یعنی امور واقع جزئی که در گذشته به صورت یک رویداد event رخ داده و یا وجود داشته است. مورخ در صورتی کارش علمی محسوب می شود که تابع فکت ها باشد و فکت ها را از منابع معتبر به دست آورد. این منابع می تواند، اسناد آرشیفی، تحقیقات زبانشناسانه و فیلولوژیک، و اکتشافات و تحقیقات باستان شناسانه و مردم شناسانه باشد. به باور کاکر این گونه منابع نسبت به منابع چاپی از اعتبار بیشتر برخوردار است؛ چون آثار چاپی محصول تفسیر و گزینش نویسنده است ، نه شناخت مستقیم تر از فکت ها.
2. مطالعه داده ها در چارچوب روابط علی و معلولی و کشف این رابطه میان آن¬ها: از این رهگذر مورخ به مرحله سوم صعود می کند و زوایای تاریک تاریخ را روشن می¬کند، برای مثال می¬فهمد چرا امیر عبدالرحمن به آن سوی آمو در بدخشان لشکر کشید و یا منشأ نژادی هزاره ها چیست.
3. ابداع یک نظریه تفسیری در تبیین داده ها به منظور پاسخ به یک پرسش تاریخی که داده ها مستقیما بر آن دلالت ندارد، برای مثال پرسش هایی چون: منشأ نژادی هزاره ها چیست و یا این گروه قومی چگونه و چه زمانی به تشیع گروید، خاستگاه و سرزمین قدیمی افغان ها کجاست، از این طریق پاسخ داده می شوند، در واقع اختلاف مورخان بشتر در این قسمت پدیدار می گردد، چون این پاسخ ها بعد تفسیری و تبیینی دارند. در این بخش است که به باور مرحوم کاکر، تفسیری معتبر و علمی به حساب می آید که اولا متکی بر داده ها و فکت های واقعی و تحریف ناشده باشد، ثانیا بهترین تفسیر از مجموع داده ها به دست دهد ، تفسیری که رابطه علی و معلولی میان آن ها را روشن کند و همه شمول بوده و از سازواری منطقی برخوردار باشد.

 

دوم. مشکلات علم تاریخ:
از نگاه کاکر، تاریخ و تحقیق تاریخی در علمی شدن خود با دو مشکل رو برو است که علوم طبیعی کمتر با آنها دست به گریبان اند:
الف. ابژه های در حال تغییر: چون در این علم انسان هم عامل است و هم موضوع و لذا به دلیل تغییر و تحولی که در انسان ها پدید می آید، فکت ها تغییر می کند و یا ممکن است توسط خود انسان جعل شوند.
ب. تفسیر داده ها و گزینش آنها در چارچوب ایدئولوژی و جهان بینی مورخ؛ ممکن است مورخ در چارچوب وابستگی های ایدئولوژیک و پیش فرض های خویش به گزینش دلبخواهی داده ها پرداخته و آن ها را تفسیر کند. از این رو ممکن است کار مورخ یک کار ایدئولوژیک از آب درآید. ایدئولوژیک به این معنا و مفهوم که مورخ آگاهی و معلومات خویش را در خدمت توجیه خواست طبقاتی، قومی و ملی خویش قرار دهد. مرحوم کاکر، در نقد برخی از مورخان افغانستان از جمله مرحوم میر غلام محمد غبار و مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ از این مفهوم استفاده می کند؛ آنان را در تاریخ نویسی متأثر از گرایش ها و گفتمان چپ و مارکسیستی می داند و در خصوص فرهنگ می افزاید که ریشه هزارگی داشته است و این ریشه نژادی در داوری او راجع به امیر عبدالرحمن احتمالاٌ خالی از تأثیر نبوده است.

چند نکته تحلیلی
1. به اعتقاد این جانب پوهاند صاحب کاکر، مورخی است صاحب سبک، و به لحاظ تسلط اش بر روش تحقیق تاریخی از چهره های نادر در میان مورخان کشور ما است. در واقع تحقیقات روشمند اوست که به آثارش اعتبار اکادمیک بخشیده و توسط ناشران معتبر چاپ و منتشر و مجل رجوع محققان خارجی قرار گرفته اند. اهل تتبع وسیع و گسترده بوده است و سعی کرده است حتی المقدور تمامی منابع مربوط به یک موضوع را به دست آورده از نظر بگذراند. برای مثال تاریخ ملی هزاره نوشته تیمور خانف چاپ اسماعلیان شهر قم ایران را در کالیفرنیا در اختیار داشته است و به آن در کتاب تاریخ سیاسی و دیپلماسی افغانستان (A political and Diplomatic History of Afghanistan ) ارجاع داده است. به منابع آرشیفی دسترسی داشته و تسلط اش بر چهار زبان( مرادم از زبان چهارم عربی است که حد اقل در حد استفاده علمی به آن آشنایی داشته است) دسترسی وی را به منابع آسان، مستقیم و بلاواسطه ساخته است. هم چنین می توان افزود در کنار این-که وی یک مورخ حرفه ای است، نه آماتور، ترجمه ها و آثارش حاکی است که در حوزه فلسفه و اندیشه دینی و جریان های اسلامی معاصر نیز از شناخت و مطالعات خوبی برخوردار بوده است .
2. لکن مانند سایر مورخان کشور دارای دیدگاه سیاسی بوده است. دلیل اصلی اختلاف ایشان با فرهنگ و تا حدودی با غبار ناشی از همین اختلاف در دیدگاه سیاسی است، هرچند که به لحاظ روش و تخصص آثار کاکر روشمند تر و حرفه ای تر است و از همین زاویه آثار دو چهره دیگر را نقد می کند. اما در عین حال نگاه اش در مورد زبان پشتو، قوم پشتون و جایگاه مهم این قوم در افغانستان معاصر، خط دیورند، و ناسیونالیزم افغانی سیاسی بوده است و این دیدگاه تاریخ نگاری اش را تا حدودی متأثر ساخته است.
3. تاریخ به عنوان دانشی که ارتباط تنگاتنگ با هویت، و ملی گرایی دارد و در کشور ما به شدت ایدئولوژیک و سیاست زده است، در صورتی می تواند علمی تر و اکادمیک تر شود که حقیقتا به گفتگوی آزاد، انتقادی، چند جانبه و غیر خطی تن در دهد و به روایت های گوناگون از تاریخ به صورت آزاد و دموکراتیک مجال داده شود. بدون شک یکی از این روایت ها که از روشمندی اکادمیک برخوردار است، آثار و تحقیقات پوهاند صاحب کاکر است. اما در کنار آن ، روایت های اکادمیک دیگر نیز وجود دارد ، که از اعتبار اکادمیک برخوردار است، اما دیدگاه کلان و نظریه-های تفسیری آن ها با روایت مرحوم کاکر متفاوت است. در سال های اخیر اساتید و دانشجویان/ محصلان افغانی ( در مقطع دکتری) در دانشگاه ها/ پوهنتون های معتبر دنیا، آثار علمی با روایت متفاوت از روایت پوهاند صاحب کاکر تولید کرده اند که از جمله می توان به آثار امین صیقل (افغانستان معاصر) و پروفیسور محمد نظیف شهرانی ( Modern Afghanistan ; The Impact of 40 years of War and Revolution and Rebellions in Afghanistan ) استاد دانشگاه/ پوهنتون اندیانا اشاره کرد، که تفاوت واضح با دیدگاه مرحوم کاکر دارد؛ برای مثال از نگاه کاکر، تمرکز گرایی و ایجاد حکومت مرکزی قوی زمینه ساز تجدد، پیشرفت و پیدایش دولت ملی در افغانستان بوده ومي باشد، اما شهرانی تمرکز زدایی و ایجاد حکومت های محلی دموکراتیک را در چارچوب یک افغانستان متحد، با دموکراسی و حاکمیت ملی و وضعیت سیاسی کشور سازگارتر می داند و زمینه ساز پیشرفت و تجدد می شمارد، در واقع می خواهد بگوید که حکومت قانون و حاکمیت ملی قوی متوقف بر ازمیان بردن خود مختاری های محلی و یا گرایش های محلی نیست، بلکه در گرو قانونمند ساختن و به رسمیت شناختن آنها است.
4. در واقع از طریق این گفتگوی باز و انتقادی است که می توانیم از هویت های قومی، زبان و مذهب که به شکل خطرناک سیاسی شده است، سیاست زدایی کنیم و هویت ها را غیر سیاسی ساخته و صرفا جنبه فرهنگی و انسانی آن ها را حفظ کنیم تا به این وسیله مردم افغانستان از خظوط هویت های قومی عبور کنند و شهروندان یک دولت - ملت شوند، که برای نجات ما به عنوان مردمان هم سرنوشت ، شدیداًحیاتی و ضروری می باشد. اهمیت این موضوع دریک قطعه از نوشته رئیس جمهور غنی در کتاب «ثبات بخشی به دولت¬های ورشکسته»(FIXING FAILD STATES،)، به خوبی و روشنی بیان شده است و آن را پایان بخش سخن خود قرار می دهم:
«تجربه نشان داده است که ایجاد حقوق شهروندی از طریق سیاست گذاری های اجتماعی( سوشیال) که خطوط جنسیت، قومیت، نژاد، طبقه، منطقه و دین را در نوردد، برای ثبات و شکوفایی حیاتی است. وقتی که دولت سیاست گذاری اجتماعی را به عنوان یک ابزار برای تأمین دسترسی برابر به فرصت ها ساخت، اجتماعی ایجاد می شود که به حس وحدت ملی و به باور مشترک در مورد سرنوشت مشترک می انجامد. این باور مشترک می تواند بر هویت های مجزا و پاره و پاره ی موجود غالب آید. سیاست گذاری اجتماعی (social policy) دولت را از یک سازمان به یک با هماد (جماعتی) دارای احساس و تجربه مشترک تبدیل می کند: یک ملت- دولت. اتباع به این وسیله هریک شهروند می شوند.» ص 144.
با تشکر و سپاس

15/ 10/ 1397

منبع جمهوری سکوت:

 
https://www.facebook.com/republicofsilence/posts/2201145139904095?__tn__=K-RH-R
 
 

داکتر اسد زیرک

قرار بود محفلي براي رو نمايي دانشنامه به تاريخ ١٩ جنوري در شهر استكهلم برگزار شود اما نسبت سيل انتقادات و سر و صدا هايي كه به اين مناسبت بلند شد نمايندگي شوراي جهاني اين نشست( محفل) را به تعويق انداخت.
اينجانب با شناختي كه از آقايون واعظي و شفايي دارم ، از ايشان تقاضا نمودم تا اگر بتوانند به جلسه نقد و بررسي دانشنامه به همان وقت موعود حاضر شوند كه جواب ايشان مثبت بود.

دولت دولتیار

من هر چند نظرم را درباره دانشنامه تقريبا ده روز پيش در يك مصاحبه مشترك با استاد كاظم يزداني با شبكه هزاره ورلد ابراز كرده بودم اما اكنون با درنظرداشت مرور بر تمام نقد ها و پاسخ شوراي علميِ دانشنامه تذكر چند نكته ناگفته و برجسته (به زعم خودم) را در شرايط فعلي بجا مي دانم.

دستۀ سوم و چهارم از نقدها: انتقادات محتوایی، مدخل گزینی و منابع

الف. نقایص محتوایی

دستۀ سوم از نقدها به نقایص دانشنامه نظر دارد. این نقایص به دو حوزۀ‌ صوری؛ یعنی ترتیب و تنظیم مدخل‌ها و موضوعات، و حوزۀ محتوایی؛ یعنی خطاها و اشتباهات راه یافته در دانشنامه قابل تقسیم‌ است.

به تازگی "گروه اقدام ایران" در وزارت امور خارجه آمریکا, در گزارش مفصلی در هفت بخش از "اقدامات خرابکارانه ایران" در خاورمیانه و جهان سخن به میان آورده است. در یکی از بخش‌های این گزارش، به حمایت ایران از طالبان و گروه‌های تروریستی در افغانستان پرداخته شده است.

 

دستۀ دوم از نقدها: انتقاد‌های روشی و چگونگی استفاده از منابع

روش‌ها و منابع

دانشنامه‌نویسی نیز مانند سایر رشته‌های علمی، دانشی در حال شدن است و هنوز، نه در روش، نه در سبک و نه در اهداف به سرانجام قطعی نرسیده است. دانش‌ها ابتدا در ساحت نظری به پختگی نسبی می‌رسند و معیار اقدامات عملی قرار می‌گیرند. بعد از چندی با گسترش حوزه‌های معرفتی و به میان آمدن فرضیه‌ها و نظریه‌های تازه، بنیان نظریه‌های قدیمی اندک اندک سست شده و فرو می‌ریزند و نظریه‌های جدید به میان می‌آیند. اما جامعۀ بشری هیچگاه در عمل، منتظر و بی‌‌کار نمی‌نشیند که فلان روش یا نظریه در فلان رشته به مرحله‌ای از کمال و پختگی برسد که نشود بر آن هیچ چون و چرایی کرد، آنگاه دست به عمل بزند. نه سیرت علم این‌گونه است و نه تاریخ علم این مشی را نشان می‌دهد.

رادریک برِیثوِیت
 
برگردان: عرفان ثابتی
 
 

نه!: ایستادگی در برابر هیتلر، نویسنده: پَدی اَشداون، انتشارات ویلیام کالینز، 2018.

در ساختمان قدیمی وزارت دفاع آلمان در مجتمع بِندلِر اشتراسه در برلین، یک طبقه‌ی کامل را به شکل روز 20 ژوئیه‌ی 1944 درآورده‌اند، یعنی همان روزی که قرار بود هیتلر در انفجار بمبی به قتل برسد. همین جا بود که کلاوس فون اشتافِنبِرگ و همدستانش توطئه‌ی نافرجام خود را عملی کردند: در پایان آن روزِ پرماجرا او و سه نفر دیگر در حیاط پایین ساختمان تیرباران شدند. یک طبقه‌ی دیگر را به اتحادیه‌های صنفی، احزاب سیاسی و کلیساهایی اختصاص داده‌اند که با تمام توان کوشیدند تا جلوی مردی را که مایه‌ی شرمساری و آبروریزی کشورشان بود، بگیرند. اینجا محلی تکان‌دهنده است.

بر چه می‌لرزد صدف، برگوهرش

سخن نخست

نخست باید از تمام کسانی که در این مدت به هر نحوی به دانشنامۀ هزاره توجه کرده‌اند، قدردانی و سپاس‌گزاری کنیم. آنچه باعث مرگ یک اثر می‌شود، بی‌توجهی به آن است. توجه از هر سنخی که باشد؛ اعم از توبیخ و تحسین، نشان از تأثیر و اهمیت اثر علمی دارد. این واکنش عمومی و مجّدانه و پیگیرانۀ فرهیختگان، نشان داد که دانشنامه را مهم ارزیابی کرده و آن را از آن خود و شایستۀ توجه دانسته‌اند. معمولاً انسان هرچیزی را که با ارزش و از آن خود بپندارد، درباره‌اش حساسیت نشان می‌دهد و دل می‌سوزاند. به قول مولانا: «بر چه می‌لرزد صدف، بر گوهرش». در روزهای گذشته به بهانۀ‌ چاپ جلد اول دانشنامۀ هزاره، از هر گوشه صدایی برخاست. از هر دری سخن رفت و هرکسی به فراخور حال خود، مقالی را در میان افکند. در کل گفتمان مبارکی شکل گرفت. شاید این نخستین بار باشد که مردم ما بیرون از امر سیاسی بر سر فرهنگ تا این حد گسترده دغدغۀ خود را ابراز می‌کنند. در فضای گفت ‌و گو و بر محور چنین امر مهمی حتی شنیدن سخنان تلخ و طعنه‌های جانکاه نیز قابل تحمل است.

تاریخ انتشار: 
1397/10/07
 
اِیبراهام ریزمَن

برگردان: عرفان ثابتی

در اوایل مستند «از پدران و پسران»، ساخته‌ی طلال دِرکی، سکانسی وجود دارد که مو به تنِ بیننده سیخ می‌کند. یک پسربچه‌ی یازده-دوازده‌ ساله‌ی شادمان، پرنده‌ای را پیدا می‌کند و به پدرش نشان می‌دهد. پدر به او توصیه می‌کند که پرنده را بکشد تا اعضای خانواده آن را بخورند. پسربچه پس از کشتن پرنده نزد پدرش برمی‌گردد و با خوشحالی به او خبر می‌دهد که پرنده را کشته است. به پدرش می‌گوید، «سرش رو به پایین خم کردیم و بریدیم، مثل همون کاری که شما، بابا، با اون آقاهه کردید.»

جولیان باگینی نویسنده و فیلسوف انگلیسی

برگردان: مریم طیبی

 

این که ما می‌توانیم و باید «مستقل» بیندیشیم، آرمانی منطقی است؛ این را نباید با این توهم غیرمنطقی خلط کرد که می‌توانیم کاملاً «مستقل» بیندیشیم. محیط ما چنان تأثیر ژرفی بر تفکرمان دارد که اغلب از آن غافل‌ایم.وقتی می‌شنویم که بزرگانی مثل کانت و هیوم هم فرزند زمان خود بودند، می‌فهمیم که حتی بزرگترین ذهن‌ها نیز می‌توانند از اشتباهات و شرارت‌های زمان‌شان غافل باشند.